vjoéeis in de elzemnefcen 55 In het nog vogelrijke Schouwen geven de Elzen bestaansmogelijkhe den aan vele vogelsoorten vooral als we ze vergelijken met de tal rijke soorten beplantingen. Wanneer dan ook nog wat andere boom soorten tussen de Elzen voorkomen geeft dat een verrijking van de vogelwereld. De Elzenmeten kennen geen vogelsoorten, die uitsluitend op deze gebieden zijn aangewezen, maar wel scala van vogels in deze klein schalige gebieden, waarin rijen bomen, grotere open stukken en bewoningen elkaar afwisselen met wat grotere boom gebieden. Door deze afwisseling vormen de Elzenmeten voor bepaalde soorten een grote aantrekkelijkheid. Voedsel en bescherming, waaronder ook de bescherming bij het broeden zijn voor onze vliegende vrienden de voornaamste drijfve ren voor hun aanwezigheid. Een gering aantal soorten kan als standvogel aangemerkt worden, zij het met de aantekening, dat in het winterhalfjaar het aantal van uit het noorden versterking krijgt. Van de standvogels, die in de Elzenmeten regelmatig broeden zijn .op te noemen: Merel Winterkoning Zanglijster Koolmees Roodborst Pimpelmees Heggemus Fazant Bovenstaande vogels profiteren van het min of meer regelmatig kappen van de bomen, waardoor er holten en verborgen hoekjes ontstaan om een nest te maken. Het voedsel voor deze vogels be staat overwegend uit in sekten en wormen, die ze behoudens in stren ge winters, het gehele jaar wel kunnen vinden. Wellicht is het vin den van wormen in droge zomers voor deze vogels op de zandgrond moeilijker dan in de winter. De Elzenmeten geven 's zomers veel schaduw waardoor de grond in de nabijheid van de Elzen niet zoda nig uitdroogt, dat er dan geen wormen meer voorkomen. Behalve deze standvogels zijn er nog de bekenden als: Vlaamse gaai Houtduif Ekster Grote bonte specht Zwarte kraai Groene specht Staartmees Buiten de broedtijd hebben ze een zeer groot gebied waar ze hun voedsel opscharrelen. Voor hun veiligheid zijn de Elzenmeten erg fijn. Het broeden geschiedt meestal in andere bomen dan de Els. Voor de eerste drie vooral, omdat die andere bomen vaak hoger zijn. De Grote bonte specht wil hier wel eens in een dikke oude Els broeden. Naderhand kan zo'n holte vooral in de winter nog als slaap- holte dienst doen. In het voorjaar is dat 's morgens te horen, als de

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 57