trek juist graag op zulke plaatsen. De Gekraagde Roodstaartjes die in holten broeden zijn, naar ik meen, teruggedrongen tot enkele paartjes naar de stille Domein- bossen. De Wielewaal, die door velen veel bezongen, maar weinig gezien is, heeft graag een Elzenvork om zijn nest aan op te hangen. De re- creatiedrukte heeft deze vogel grotendeels verdreven uit het gebied, waar hij eerst toch talrijk aanwezig was. In dit stukje is geen plaats ingeruimd voor de gewone Mussen en Spreeuwen. Menselijke behuizingen trekken juist deze cultuurvogels aan. Daarbij ontstaat schade voor andere soorten, die verdreven worden. Voor een beperking van het aantal Mussen en Spreeuwen pleit veel. Een verbod tot het voeren van deze vogels in een natuur gebied en het onmogelijk maken van broeden zou, hoewel nog niet uitvoerbaar, aanbeveling verdienen. In het bovenstaande is geprobeerd een indruk te geven van het vo gelleven in een deel van Schouwen. Hierbij zijn geen broedgegevens verwerkt, eensdeels omdat de schrijver ze niet ter beschikking had, anderdeels omdat ze waarschijnlijk niet betrouwbaar zijn, omdat kleine gebiedjes, die over het hoofd gezien worden, nog een flink aantal broedgevallen kunnen hebben. Voorts zijn grote stukken af gesloten gebied, waarmee eenieder steeds meer genoegen moet nemen terwille van de natuur. Instandhouding van de Elzenmeten is voor de vogels van groot belang, vooral voor de zaadetende win- tergasten, die door klimaat, voedsel en bescherming op Schouwen moeten kunnen blijven rekenen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 60