de planten vian het Dinner nan schouwen 59 (literatuurverwijzing) Gedurende de 19e eeuw en tot in de dertiger jaren van de 20e eeuw werd op Schouwen geregeld gebotaniseerd. Dat gebeurde dan 's zo mers, maar ook waren enige leraren van de toenmalige Rijks H. B. S. te Zierikzee actief voor dit herbariumwerk. De verschillende onderzoekers en een soortenlijst vind men in het Ned. Kruidkundig Archief van 1930 in het artikel "Schouwen 1929" van ir. A. W. Kloos en Jan G. Sloff. In de jaren 1930-1940 wordt veel naar plantengezocht op excursies en in zomerkampen van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (N. J. N. De resultaten uit die jaren zijn helaas niet verwerkt en grotendeels verloren gegaan. Belangrijk is dan in 1960 een R. I. V. O. N. -rapport: "De flora en ve getatie van de "Kop van Schouwen" door V. Westhoff, E. E. v. d. Voo en Chr. G. v. Leeuwen. Voor ons deel van het duingebied zijn belangrijk de paragrafen: 3. De binnenduinvlakten of echte vroongronden 4. De bossen en Haaymeten Voor de vroongronden worden de verschillen in plantengroei ver klaart uit het golvend maaiveld, de wisselende grondwaterstand en de gevolgen van beweiden: grazen, bemesten, betreding. Interessant zijn de slenken die ook 's zomers water bevatten; ook de drinkpoelen krijgen aandacht. Belangrijk is de plaatselijke rijkdom van maanvaren en harlekijn, terwijl zeerus op de hellingen van deze laagtes zelfs niet bekend was. In par. 4 is het bos van Slot Haamstede aan de orde. Onder "Haay meten" verstaan de schrijvers (ten onrechte) de houtwallen en duin- elzenbossen van de binnenduinrand. We komen dan in de tijd van nu. Veel onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van de Deltadienst van Rijkswaterstaat afdeling Milieuonderzoek. De diverse rapporten zijn voor het publiek helaas moeilijk toegankelijk en voor intern gebruik. In 1974 verschijnen zo: drs. H. L. F. Saeijs en drs. J. Visser Beschrijving en evaluatie van de duinen bij Haamstede in verband met infiltratieplannen in de ze duinen. F. J. van Zadelhoff Vegetatiekartering in de duinen bij Haamstede in 1973.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 61