66 NATUURGEBIEDEN Biz. 24 art. 19. l.b. achter: water toevoegen: waterpeil veranderen; Toelichting: Het verlagen of c.q. veranderen van het waterpeil van de in art. 14 bedoelde gronden en water kan dermate grote negatieve effecten voor deze gebieden te weeg brengen, dat het veranderen van het waterpeil zo niet geheel uitgesloten dan toch minstens aan een aanleg- vergunning gebonden dient te zijn. De Inlaagdijken of bij de aanliggende natuurgebieden te worden gevoegd of te worden aangemerkt als "Landschap pelijk waardevolle dijken". LANDSCHAP Zierikzee is met recht een beschermd Stadsgezicht van zeer uitzonderlijke waarde. Vrijwel ieder hoog gebouw en grotere visuele obstakels in het open gebied rond de stad zullen aan deze waarde afbreuk kunnen doen. Uit dezen hoofde vinden wij een hoogte tot 10 meter van hooitorens, silo's, bedrijfsge bouwen enz. hier reeds aan de hoge kant, maar we hopen begrip op te kunnen brengen in de noodzakelijke gevallen. Derhalve maken wij bezwaar tegen de mogelijkheid dat Burgemeester en Wethouders vrijstelling kunnen verlenen van de voorschriften al of niet de H. I. D. van de Land inrichtingen gehoord hebbende voor zover betreft: Het toestaan van een bouwhoogte tot 25 meter voor hooi torens en silo's en tot 15 meter voor bedrijfsgebouwen, en staand glas tot 2 h. a. per bedrijf zoals o. a. bedoeld in art. 3. 2. b en c. (blz. 6) art. 4. 2. b en c. (blz. 8) art. 5. 2. (blz. 9) Om in voorkomende gevallen de langdurige procedure van plan-herziening te voorkomen zou de mogelijkheid met art. 11 w. r. o. opgenomen kunnen worden, met aanschrijving van belanghebbenden, waartoe ook onze vereniging zich rekent. Hierbij tekenen we echter aan dat wij silo's e. d. van 25 meter in ieder geval te hoog vinden voor deze gebieden. Op blz. 22 3. d zouden wij toegevoegd willen hebben: "binnen het erf en binnen een bestaande gr oen-af scher- ming en als zodanig dient te worden onderhouden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 68