67 Toelichting; Hiermede kan voorkomen worden dat overal op weilanden e. d. kampeer gelegenheden kunnen ontstaan en wordt de voorwaarde vastgelegd dat de groenafschei ding reeds vóör de afgifte van de vergunning aanwezig moet zijn en voor de geldigheid van de vergunning in stand moet blijven. Blz.21c. Hoewel de plannen voor dit recreatieterrein nog uitge werkt moeten worden willen wij er thans reeds op wijzen dat ons inziens de, nader te bepalen, hoogte van de ge - bouwen zodanig dient te zijn dat de gebouwen niet boven de dijk uitsteken. In verband met de kwetsbaarheid van de nabijgelegen na tuurgebieden is een grootschalig project hier ongewenst en zouden wij aan de bestemming van dagrecreatie denken. Mocht toch nog tot een beperkte verblijfsrecreatie worden besloten dan zou niet verder gegaan dienen te worden dan kampeerterrein voor tenten zonder vaste staanplaatsen. Hopende dat Uw College bij de afweging met onze bezwa - ren rekening zal houden verblijven wij met de meeste Hoogachting, Natuur-, en Vogelwacht Schouwen-Duiveland namens Het Bestuur F. Jansen Voorzittter P.M. van Dalsen Secretaris. Uit de school geklapt: "De recreanten zoeken steeds nieuwe ge bieden op en maken van ieder mooi land schappelijk gebied een commercieel wei land". Schriftelijk eindexamen aardrijkskunde.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 69