64 De Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels heeft een rapport uitgegeven met als titel "Verkeersslachtof fers onder de Fauna". In dit rapport zijn de resultaten vastgelegd van een onderzoek dat door de heren D. A. Jonkers en G. W. de Vries, met de hulp van 150 vrijwillige tellers, werd uitgevoerd in de jaren 1973 tot en met 1975. Wanneer we dit uitgebreid rapport (84 pagina's) door nemen, schrikken we toch wel even van het grote aan tal verkeersslachtoffers onder de fauna in Nederland. In de vorige Sterna hebben we dit, voor onze regio, ook al kunnen lezen in het artikel van de heer J. P. C. Boot: Slachtoffers in het verkeer. In bovengenoemd rapport werden regelmatig tellingen uitgevoerd op 41 trajecten met een totale lengte van 147 km. over het tijdvak van 1 september 1973 tot 1 januari 1976. De resultaten waren als volgt: 14.300 exempl. diverse vogels (126 soorten) 5.019 exempl. zoogdieren (24 soorten) 1. 151 reptielen en amfibieën (9 soorten) 343 exempl. tamme vogels, kippen, eenden enz. 444 exempl. andere huisdieren als katten, hon den enz. Met behulp van bovenstaande gegevens en na de sta tistische verwerking hiervan komt men in het rapport tot de volgende conclusie: Per jaar worden er op de Nederlandse verharde wegen, buiten de bebouwde kom, 653. 000 vogels en 159. 000 zoogdieren doodgereden (met uitzondering van tamme vogels en huisdieren). Dit komt voor de vogels neer op een aantal van 1. 027 slachtoffers per km/jaar. Voor de zoogdieren is dit 0, 25 slachtoffer per km/jaar. In werkelijkheid moet dit aantal nog aanmerkelijk ho-

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 86