snel mogelijk te verwijderen om te voorkomen dat an dere dieren worden aangetrokken. En tenslotte citeren we nog enkele gedeelten uit de sa menvatting: De hoogste aantallen vogels zijn gevonden in de open landschappen; de meeste zoogdieren in de gesloten landschappen. In open en half open landschappen neemt met het stij gen van de verkeersfrekwentie het aantal dode dieren toe; in gesloten landschappen veroorzaakte de toene mende frekwentie een daling. Er is in veel gevallen een relatie aanwezig tussen de plaats waar de slachtoffers vallen en de landschaps- opbouw. Het grootste gedeelte van de gevonden dieren is rr :dden op of langs de rand van de weg gevonden. In de bermen zijn weinig dieren aangetroffen. De aanwezigheid van voedsel (zaden, aas, dode insec ten) op de weg veroorzaakt veel slachtoffers. Uitgaande van de gehouden tellingen is het niet zinvol bij verder onderzoek binnen bebouwde kommen routes te gaan kontroleren. Op autowegen lijken veel dieren te worden doodgereden. Nader onderzoek is gewenst. Ieder die dit rapport zelf wil bezitten kan dit bestellen door overschrijving van f 10, -- op giro no. 1882523 van Vogelbescherming te Zeist met het verzoek om toezending van het rapport "Verkeersslachtoffers onder de Fauna". P.M. van Dalsen Haamstede.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 88