noorujOGPcf Deze bijzondere Sterna kreeg als titel mee "Tussen duin en polder": zij wil de aandacht vestigen op een bijzonder mooi gebied gelegen tussen de hoge duinen en de lage Schouwse polder. Helaas is dit oude cultuurlandschap lange tijd in meer dan één op zicht verwaarloosd. Verwaarloosd onder andere in het onderzoek naar de landschappe lijke en natuurhistorische waarden. Door de onderzoekingen van de Milieudienst van de Rijkswaterstaat en andere instellingen is hierin de laatste jaren een verandering ten goede gekomen. De achterstand was en is echter te groot, het duidelijkst te zien in het geringe aan tal publikaties over dit gebied. Veel verdwijnt zonder dat er ook maar een kans geweest is voor een behoorlijke inventarisatie. De Vroonpias-affaire toonde weer eens aan hoe belangrijk het is over een publikatie te beschikken als de "Nota Westhoek", gezamenlijk uitgebracht door de Provinciale waterstaat en de Provinciale plano logische dienst. In deze nota haalt de Vroonpias een bijzonder hoge totaal-score en wordt de kwetsbaarheid als "zeer groot" aangegeven. Bij de besluitvorming in de Gemeenteraad zal dit ongetwijfeld mede een grote rol hebben gespeeld. In het landschapsonderzoek, dat aan deze Nota ten grondslag lag, kregen visuele aspecten overigens een goede waardering. In het moderne landschaps-ecologisch onderzoek spelen dan ook veel méér factoren een rol! Ten gevolge van het geringe aantal publikaties is ook weer te weinig bekend over de waarden en problemen ten opzichte van het landschap, wat weer aanleiding geeft tot verwaarlozing van het gebied zelf. Door de onbekendheid met de grote waarden die dit bijzondere, plaat selijk brede, met zand overstoven overgangsgebied bezat en geluk kig voor een groot deel nog bezit, (alle overgangsgebieden zijn biolo gisch rijk! is er in de loop der jaren weinig verweer geweest tegen de steeds voortschrijdende aftakeling van het landschap. Het verlo rene mist men pas als het verdwenen is: want dan komt de herinnering hoe mooi één en ander geweest is. Staatsbosbeheer heeft grote stukken veilig gesteld door aankoop, terwijl de planologische bestemming als natuurgebied een zekere bescherming biedt. Doch planologische bestemmingen kunnen gewij zigd worden en alle veranderingen zijn niet altijd verbeteringen. Wegen, leidingen e. d. kunnen geprojecteerd worden door gebieden die men veilig achtte. Om tot een betere bescherming van de West hoek te komen, verzocht onze vereniging op 7 december 1974 de mi nister van C. R. M. de kop van Schouwen onder de Natuurbescher mingswet te willen stellen. Daarna bleek ons hoe weinig er bekend was en op vele vragen moesten wij het antwoord schuldig blijven. Frans Beekman kwam met het plan om, althans voor een deel in de leemten te voorzien door de uitgave van een extra Sterna. Die ligt thans voor u. Maar veel wat we ook graag willen behandelen is blij-

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 9