itlededeJinqeM 95 ttedatimnmVoipdwaodf fwftheslaq kmMnbapjm op mi aantal kounZpcddceffm wits nest kastjes. ttef bestaat-utfprma materiaal van watenVasf tuzsktkouf- Bn {5 em cptriüJcsaaimjzm^ bu,dus wxP msterem (pomakhljjk w elkaa/v te Zetten*, lesten dte en interesse vodt fagft, km cteee bouwpatokóttm afkodenty'mtóbestuurslid dekeer A.W.ftcppmtwl Votpsstnaat21y Venous kerke, ~têt, 0111?-2?$ lóviïmct/Wj is mtvm^ettjk., Weqens cte 'mrtuxps pak-An J J Bijzonder Ujis Bét Bestuur metde cahouJan dot we Vow nms qekreqenkebbw van. ck keerv/fktinstté Tfenezoz, Veze. carco/m wilm wo (pbrulkm ats iufwrnkeetayut trif cd/e mj^ettjke qeteqwwden als mnkfan,trader its, Ten- towtstejlwqm, mcMrsie6,mz. fynacWj. willen we tupJWovi em Vterkqroepje scmensudJen, waarin dm ook enkele bedtmrsiedm di/Hm Tneehelpm. 1 k/ésteJftdch hier dode tesdMac&i? InJicktinyw en apqawe vovroleeJname, bjons fteëtmrslid, WkmsMjn, J. VwRenjdSwe^ 12, kmssefTel. 01116 dZfp.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1977 | | pagina 97