Te beginnen met die in het Slotbos. Er kunnen daar twee groepen worden onderscheiden: gele trompetnarcissen en wat later bloeiende witte met een klein plat, roodgerand kroontje. In de gele, die nog maar weinig verschillen van de wilde narcis (Narcissus pseudonarcissus ssp. pseudonarcissus), zijn door de vakman nog terug te her kennen de "soorten" Golden Spur, Lugdunum Batavorum en Ajax princeps, drie "soorten", die in het sortiment van de toenmalige kwekers veel voorkwamen. (De vaklieden spreken bij bloembollen van "soorten", hoewel plantkun dig gezien variëteiten of kruisingen juister zou zijn.) Langs de bospaden zien we hier en daar een gele narcis met een gevulde trompet, een "dubbele" vorm dus, de nog altijd gangbare Dubbele van Sion, een erg bekende soort, die vooral voor de oorlogsinundatie van 1944 en de over stroming van 1953 veel op boerderijen in Schouwen-Dui- veland als erf- en dreefbeplanting werd aangetroffen. Langs deze bospaden zien we ook de eerdergenoemde witte narcis, destijds bekend als Poëticus ornatus, een vorm, zeer na verwant, misschien zelfs identiek met de in Zuidwest-Europa in het wild groeiende Narcissus poëti cus L.in ieder geval rechtstreeks daaruit voortkomend. Ook deze ornatus behoorde tot de "kraam" van de kwekers uit het begin dezer eeuw. In de narcissenkultuur ging het om de bol. Voor het grootste deel werd het produkt geëxporteerd naar Engeland. Door de oorlog van 1914 - 1918 lag deze export vrijwel stil en kwamen de kwekers in een moeilijke positie. Daar naast werd onze import (ook van levensmiddelen) door de oorlogvoerende buurlanden erg bemoeilijkt en moesten dientengevolge alle daartoe geschikte gronden, waaronder ook bloembollengronden in de Westhoek, worden gebruikt voor de voedselvoorziening van het Nederlandse volk. Oudere lezers herinneren zich nog wel de daartoe inspi rerende affiches met oproepen als: "Het volk vraagt ko ren, spoedig en veel!" Narcissensoorten die zodoende de kweker alleen nog maar verlies opleverden waren gedoemd te verdwijnen. Wijlen de heer H.S. van Waveren, één van de pioniers van de bloembollenteelt in de Westhoek kreeg toen van de eige-

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1978 | | pagina 12