Dit standpunt (volgens onze statuten volkomen juist) heeft ons wel enkele leden gekost, maar ondanks dat is het le denaantal toch gestegen van 825 naar 910. Op onze vorige jaarvergadering van 18 maart 1977 werden als bestuurslid herkozen de heren F. Beekman, F. Schoon- akker, W. Janse en P.M. van Dalsen. In plaats van mevr. van Dalsen, die niet meer herkiesbaar was, werd gekozen mevr. v.d. Salm. In de kascommissie wer den benoemd de heren D. Rijpkema en D. Vos. Dit jaar waren er 11 bestuursvergaderingen en ook nog en kele besprekingen van het dagelijks bestuur. Vele aktiviteitendie het bestuur van plan was, konden worden uitgevoerd. Zo wordt er momenteel een Bomenkursus gehouden met 18 en een Vogelwetkursus 1936 met 16 deelne mers. Ook is er een Plantendetermineerkursus gestart met 18 kursisten. De Bomenkursus (4 lessen theorie en praktijk) en de kursus Vogelwet 1936 (15 lessen) zijn gratis. Voor de determi- neerkursus betalen de kursisten 30,--. De Vogelwetkursus leidt op voor het rijksexamen kontroleur Vogelwet 1936, dat in mei 1978 afgenomen wordt. In het winterprogramma zijn er 4 lezingen met dia's ge weest, waarbij de aanwezigen (en dat waren er velen) ge noten hebben van goede lezingen en mooie dia's van de na tuur. Ook de exkursies voor eigen leden (het waren er eveneens 4) hadden een goede belangstelling en de meeste deelne mers konden er wat bij leren. De natuurgidsen zijn ook weer in aktie geweest: naar de zilvermeeuwenbroedkolonie en door het natuurgebied 't Zeepe werden ruim 5000 mensen rondgeleid en er werden vele vragen over flora, fauna en landschap zo goed mogelijk door onze gidsen beantwoord. Daarnaast begeleidden we ook nog groepen leden van andere natuurverenigingenstudenten en scholieren en verzorgden hiervoor verschillende dia-avonden. Evenals vorig jaar werden door enkele bestuursleden uit- breidings- en bestemmingsplannen bekeken, evenals het Streekplan Schouwen-DuivelandIndien nodig werden be zwaarschriften ingediend, hetzij door de Natuur- en Vogel wacht zelfstandig, alsook in samenwerking met de Stichting Zeeuws Coördinatie Orgaan voor Natuur-, Landschap- en Mi-

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1978 | | pagina 22