SS In Memoriam Na een moedig gedragen lijden is op 11 september j.l. op 78-jarige leeftijd overleden de heer S.M. Quist, tot voor kort wonende te Burgh. De heer Quist, afkomstig van Kerkwervevestigde zich al in de twintiger faren in de Schouwse Westhoek. Al spoedig kreeg hij hier de beschikking over de meest westelijke van de vier kleine boerderijen die in de Koude- kerkse inlaag nabij de Plompetoren waren gelegen. Daar onder aan de Oosterscheldedijk wist hij zich door hard werken samen met zijn eerste vrouw een bestaan te verwer ven. Levend en werkend in de inlaagtemidden van de kluten waakte de heer Quist (met het hele gezin) tevens over het welzijn van deze fraaie Schouwse steltloper. Voor deze vrijwillige medewerking aan het behoud en uitbreiding van onze Koudekerkse klutenpopulatie mag vogelbeschermend Ne derlandin 't bijzonder onze vereniging, hem nog altijd erg dankbaar zijn! In 't laatst van de vijftiger jaren verliet het gezin de Koudekerkse inlaag om in Burgh te gaan wonen. Enige jaren had het nog een nieuw gebouwd huis (thans "Olveh-uitkijk" bewoond (alle vorige gebouwen rond Koudekerke waren 'in 1943 op last van de Duitse bezetter afgebroken) Hoezeer de kluut met het leven van de familie Quist was samengegroeid bleek in 1959 bij het tweede huwelijk van de heer Quist (zijn eerste vrouw was overleden)Het hu welijksgeschenk van de dochter was een prachtige penteke ning van een fouragerende kluut! Bij het passeren van de Plompetoren zullen de gedachten, zeker van onze oudste leden, nog altijd teruggaan naar Simon Quist Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar de weduwe, kin deren en verdere familie van de overledene! J.B.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1978 | | pagina 55