$4 Een nieuwe loot aan een jonge stam. Met veel genoegen begroet de Natuur- en Vogelwacht 'Schouwen- Duiveland'de zustervereniging in oprichting op Goeree-Over- flakkee, binnen de kring van haar leden. Al geruime tijd zijn er op het eiland aan de andere kant van de Grevelingen leden van onze vereniging. Bij een gedeelte van hen en ook bij anderen leeft het verlangen te funktio- neren zoals onze Vogelwacht, maar tot oprichting van een zelfstandige vereniging wilde het nog niet lukken. De orga nisatie en eventuele uitgave van een verenigingsblad, dat voor de binding tussen de leden zou moeten zorgen vormde een struikelblok voor de vooral op veldwerk ingestelde le den. Na overleg zal men nu een kontaktgroep vormen binnen onze vogelwacht. Het bestuur zal behulpzaam zijn bij de organi satie en "Sterna" verleent vanzelfsprekend gastvrijheid. Wij hebben veel gemeen; ieder heeft in zijn omgeving een zeer belangrijk duingebied, zij het dan van heel andere op zet. Ook zijn de inlagen op Goeree heel anders dan op Schou wen, zoals uit de volgende bijdrage blijkt. En gezamenlijk omarmen wij de Grevelingen. Veel overeenkomsten dus en nog meer verscheidenheid. Wij hopen op een langdurige en goede samenwerking, ook als kontaktgroep en in de toekomst als vereniging op Goeree- Overflakkee die zelfstandig zijn wegen zal vinden. F. Jansen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1978 | | pagina 56