Kathedralenbouwer uit Middelburg In het kader van een landelijk project ontwier pen enkele kunstenaars voor verschillende lokaties in Nederland een abri. Eén van die kunstenaars was Marinus Boezem, de twintigste eeuwse kathe dralenbouwer uit Middelburg. Hij ontwierp een abri voor de Oosterscheldekering. Zijn ontwerp bestond uit het grondplan van de kathedraal van Reims. De vorm van het grondplan zou worden uitgelegd met dezelfde soort stenen die eerder wer den gebruikt voor de ondergrond van de Ooster scheldekering. Zeeland veilig! Die veiligheid zou nogmaals tot uitdrukking worden gebracht door middel van de kathedraal als abri, een schuilplaats door de eeuwen heen. De kathedraal zou worden aangelegd op de onder vogelliefhebbers bekende Dwergsternbroedplaats aan de Noordzeekant van de Oosterscheldekering. Zeeland veilig! Sinds 1979 wordt de broedplaats van Dwergsterns op de Hooge Platen in de Wester- schelde beschermd. Om te voorkomen dat de nes ten bij hoge waterstanden wegspoelen worden schelpen gestort om het afstuiven van het zand te gen te gaan. Door de aanleg van een ringdijkje van zandzakken ontstond een aantrekkelijke broed plaats. Een abri voor Zeeuwse Dwergsterns. Dwergsterns veilig! Die broedkolonie in de Wester- schelde houdt al jaren stand. Toenemende aantal len op de Hooge Platen staan in verband met af name op de belangrijkste broedplaatsen elders: Neeltje Jans en Zeebrugge. Overigens bedraagt het totaal aantal broedparen in de Zeeuwse Delta al jaren nauwelijks 300. Het getuigt van weinig realiteitszin of misschien juist van een overmaat aan fantasie om te veron derstellen dat Dwergsterns zouden kunnen broe den op of in een kathedraal. Hoewel ze even bid den voordat ze duiken naar prooi in het water, zullen Dwergsterns niet naar een kathedraal gaan. De enige kans tot nu toe om dan in godsnaam maar met de kathedraal naar de Dwergsterns te gaan, ja, die kans is dus bewust onbenut gebleven. Ik probeer me voor te stellen hoe Dwergsterns net zoals hun grotere neef de Noordse Stern de stenen van het grondplan van de kathedraal van Reims zouden gebruiken om uit te kijken over de omge ving en om wandelaars die rond en over de broed plaats lopen vanaf die uitkijkplaats dreigend tege moet te vliegen. Door middel van een uitgekiend natuurplan zou de kathedraal met de jaren steeds verder wegzakken in het opstuivende zand en de broedende Dwergsterntjes in de kathedraal zou den steeds talrijker worden. jX!I!v 'M# I I II I j$» •mu s t s 4 (>i r t 111111 Plattegrond van de kathedraal te Reims (bwj. 1210-41). Op de Dwergsternbroedplaats kwam geen ka thedraal. Een verkleinde plattegrond van de kathe draal van Reims ligt inmiddels naast het Topshuis. Tot ieders tevredenheid is aan die plaats de voor keur gegeven. Dus ook tot tevredenheid van de kunstenaar. Hoewel Marinus Boezem in eerste instantie op de broedplaats van de Dwergsterns zijn kathedraal gerealiseerd had willen zien, was dat niet omdat hij daarmee zijn preoccupatie met "vliegen" tot uitdrukking wilde brengen. Wie het werk van Boe zem kent komt echter vrij snel op zo'n gedachte. Men hoeft bijvoorbeeld slechts te denken aan zijn "Sculpture gothique" uit 1980 Dat werk bestaat uit een laken met daarop in inkt gedrukt het grondplan van een kathedraal en op die lap stof bevinden zich drie meeuwachtige opvliegende bronzen vogels. Boezem toonde ook in ander werk al dat hij niet ongevoelig is voor het vogelleven. Zijn performance "L'uomo volante" (1979) wijst in die richting evenals de installatie, die hij enige jaren geleden maakte in de Vleeshal in Middel burg: "degli uccelli" een nest van stalen balken met daarin eieren van pitriet met een doorsnede van meer dan een meter. Het verband tussen ka thedralen en vogels maakte hij ook enkele keren zichtbaar door het grondplan van een kathedraal uit te leggen met gebruikmaking van duivenvoer. Wordt het ontzien van de broedplaats beloond met een toename van de broedende Dwergsterns op Neeltje Jans of kiezen de pioniers het komende broedseizoen voor de abri in de Westerschelde? Gaan ze wellicht naar Zeebrugge? Of zorgen ze voor een tijdelijke toename van het aantal broed paren op de eilandjes in het Krammer/Volkerak? De Dwergsterns wordt geen stroobreed in de weg gelegd, laat staan een kathedraal. Literatuur MUSÉE SAINT PIERRE, 1988 catalogue "Boezem" Lyon KEES DE KRAKER, 1994 "De Grevelingen geteld" Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen MEININGER P. L., 1986 Kluut Recurvirostra avosetta, plevie ren Charadrius en sterns Sterna als broedvogels in het Deltage bied in 1979-85, Limosa 59. 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 11