blad meer) opgezet, waarbij o.a. aandacht ge schonken wordt aan beschermingsmaatregelen. Om deze zo doelmatig mogelijk te kunnen nemen is er inzicht nodig in de populatieomvang en de populatieontwikkeling van de soort. In Zierikzee wordt daaraan dus reeds gewerkt maar de andere kernen van Schouwen-Duiveland moeten nog on der de loep genomen worden. Weten we broedlo- katies die door renovatie of andere bouwaktivitei- ten verloren dreigen te gaan dan kunnen we proberen deze in overleg met de eigenaar van het object te behouden. Hiervoor zijn een aantal een voudige en goedkope oplossingen voorhanden. Verder is het belangrijk dat de Gierzwaluw als me destadsbewoner meer bekendheid krijgt en dat het belang van de bescherming van broedlokaties on der de aandacht van gemeenten en hun inwoners wordt gebracht. Wat betreft de laatste opmerking: in het kader van het gierzwaluwproject werd er een folder sa mengesteld. Deze is bedoeld voor woningbouw verenigingen, gemeentes en partikulieren en gratis af te halen bij de Werkgroep Schoolbiologie of bij één van de onderstaande contactpersonen. Het moge duidelijk zijn dat met een éénmalig project de toekomst van de Gierzwaluw in onze re gio nog niet veilig gesteld is. Vanuit de Natuur- en Vogelwacht zullen we de vinger aan de pols moe ten houden en waar nodig met raad en daad klaar moeten staan om er voor te zorgen dat de soms luidruchtige en kwajongensachtige Gierzwaluwen 's zomers niet uit het stads- en dorpsbeeld zullen verdwijnen. Oproep Als u in uw woonomgeving plaatsen weet waar van u zeker bent dat er Gierzwaluwen broeden, ge lieve dit aan één van de onderstaande contactper sonen te melden. Hopelijk wordt hierdoor het gierzwaluwinventarisatiewerk voor de vogelwerk groep op Schouwen-Duiveland een stuk vereen voudigd! Bij voorbaat dank. Westhoek: Ted Sluyter, Repel 7 Burgh- Haamstede 01115-3014 Midden Schouwen: Hennie Ravesteijn, Kapelle- weg 6 Scharendijke 01117-1995 Zierikzee e.o.: Gijs van den Ende, Steenbank 15 Zierikzee 01110-14831 Duiveland: Jan Brusselaars, Molenweg 5 Oosterland 01114-2189 Tekening: Elias Nauta. Literatuur CBS/SOVON. 1994. Ornithologisch Basisregister 1994, Electro- nische publikatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen. WERKGROEP AVIFAUNA NATUUR- EN VOGELWACHT SCHOUWEN-DUIVELAND. 1986. De vogels van Schouwen- Duiveland. De Vries, Zierikzee. MOURMAN-LEINDERS, L. 1991. Gierzwaluw Apus apus. SOVON, Beek-Ubbergen. VAN DEN ENDE, G. F. C. 1994. Gierzwaluwtelling volgens een 'nieuwe' methode. Zêêlieven 10(2). VOGELBESCHERMING/SOVON. 1993. Handleiding Project Gierzwaluw. SOVON, Beek-Ubbergen. EVANS, G. 1954. The Observer's Book of Birds' Eggs. Frede rick Warne Co Ltd London. VERGEER J. W. VAN ZUIJLEN G. 1994. Broedvogels van Zeeland. Uitg. KNNV/St. Uitg. SOVON, Utrecht/Beek- Ubbergen. CAMBELL, B. 1974. The Dictionary of Birds. Book Club Associates, London. 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 14