gels, zodat alle nesten tegelijk onder controle moesten blijven. Geprobeerd wordt dit op te los sen door ieder enkele nesten te laten fixeren. Uit eindelijk concludeerden wij dat in niet in gebruik zijnde nesten wèl wordt gerust en/of overnacht. De periode met grote pullen, die vanuit de nest opening het wereldgebeuren aanschouwen, is ook geen plechtanker. Want zodra uitgevlogen, gaan deze jongen andere nestjes aandoen, waar het voe den door oude vogels doorgaat. Later in het sei zoen vestigen zich weer nieuwe, mogelijk elders niet tot succes gekomen vogels en gaan van meet of aan gevestigde paartjes over tot een volglegsel. Dan wordt het helemaal een ondoorgrondelijke huiszwaluwcommune, waarbij dialogen tussen huisgenoten als: "ik zag er toch weer één binnen gaan in nummer..." veelvuldig te beluisteren zijn. Nu baseren we ons op de hoopjes faeces onder de nestjes. Wel blijkt dan de realiteit kwa nestbezet ting sterk onder aanvankelijk gerezen optimisme gevormd door het nestje-uit-nestje-in gedoe. Vragen Nog andere huiszwaluwkwesties houden het ge zin bezig. In onze ijver de vogels te behagen en geïnspireerd door een zwaluwliefhebber op Voor- ne, die voor zijn pupillen speciaal een trajectje bo vengrondse telefoondraden oprichtte, bevestigden wij ook zo'n draad. Weer mis. In de drie jaar dat die draad hing, zagen we er nooit een zwaluw op rusten. Dus weg. Dan de tegen de zijgevel staande bomen. Natuurlijk behoort een onbelemmerde aanvliegruimte bij de basisvoorwaarden van een goed huiszwaluwbeheer. Leden van de Hoeksche Waardse Vogelwerkgroep, die net als op Schouwen-Duiveland iedere zomer het streek- bestand Huiszwaluwen inventariseren, lieten zich wat meesmuilend uit over mijn nalatigheid huis- zwaluwonvriendelijk groen te verwijderen. Maar in dat groen huist wel iedere zomer een Spotvogel en dat is ook leuk. Met als gevolg dat de beslissing met een motorzaag aan het werk te gaan wat voor uit geschoven wordt. Vervolgens het schoonma ken. In ieder nestkastjeshandboek lezen we dat pe riodieke reiniging van nestkasten noodzaak is en waarom zou dat voor huiszwaluwkunstnesten niet gelden Maar geëxcerceer in maart met een ladder en gereedschap tegen een gevel om zestien nestjes los te schroeven, schoon te maken en weer te be vestigen, is het prototype van een activiteit die zich leent voor uitstel. Of niet Maar voorjaar 1994 moesten we toch naar boven voor die draad en om er zes nesten bij te hangen. We onthechtten toen twee nesten die in 1993 bewoond waren. Tot mijn opluchting waren ze schoon, zodat ik maar al te graag van de rest van het karwei afzag. Nu groeit het zelfverwijt toen de inspectie niet te hebben doorgezet. Voorts woelt de vraag of de aanwezig heid van kant-en-klaar onderkomens de Huiszwa luwen niet eerder tot eileg brengt, waardoor dan weer gemakkelijker volglegsels. Immers, de vogels behoeven niet eerst een nestkom te metselen waar door tijdwinst. In 1993 vonden we op 30 mei al eierschaaltjes en in dat jaar waren in de tweede helft van het seizoen meer paartjes in de weer dan in het voorjaar. Hetgeen leidde tot die nieuwe zes nestjes voorjaar 1994, want zoals uiteengezet blijft vrees niet voldoende huisvesting te kunnen bieden, latent aanwezig. En tot slot blijft duister hoeveel jongen per nestje uitvliegen. De schattingen varië ren van één tot maximaal drie. Indien we echter op een mooie avond eind-augustus aan de hand van de omvang van het boven Plan Oost jagende gezel schap Huiszwaluwen aan het rekenen gaan, is het broedsucces mogelijk wat groter. Tenzij Huiszwa luwen van elders meezwieren. Wijkgenoot Rob Strucker die het wel en wee van de Maasdamse avi fauna op de voet volgt, stelde in 1993 vast dat tóen de Maasdamse huiszwaluwscene zich grotendeels boven Lijster 17 afspeelde. Dat was geen vreugde volle informatie want het betekende dat Maasdam niet langer een huiszwaluwdorp is. Tabel 1. Overzicht huiszwaluwbewoning pand Lijster 17, Maasdam. jaar aantal kunstnesten bewoond volglegsels aankomst 1989 6 4 3 24 april 1990 10 5 ja 21 april 1991 10 4 5 27 april 1992 10 3 2 21 april 1993 10 4 6 a 7 17 april 1994 16 5 a 6 ja 22 april 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 18