Ganzen- en Kleine Zwanentellingen op Schouwen-Duiveland Seizoen 1993/94 Cor Berrevoets Inleiding De tellingen in de periode oktober-maart wer den voornamelijk uitgevoerd op de data van de in ternationale ganzentellingen (georganiseerd door IWRB). Alleen bij de Rotgans was er sprake van een afwijkend schema; alle Rotganzen-tellingen werden verricht tijdens de hoogwatertellingen, ge organiseerd door het RIKZ (Rijksinstituut voor Kust en Zee, Rijkswaterstaat). In de kaartjes wordt de verspreiding van een soort gedurende het seizoen weergegeven met stip pen. De stippen zijn gebaseerd op het aantal 'vo- geldagen' van een soort. De oppervlakte van de cirkels is evenredig aan het aantal vogeldagen. Kleine Zwaan Veel Kleine Zwanen vlogen regelmatig heen en weer tussen Schouwen-Duiveland en Noord- Beveland. Het absolute maximum ligt dan ook veel hoger dan in de gepresenteerde tabel. Zo wa ren tussen 25 december en 1 januari zelfs 1300 Kleine Zwanen aanwezig. De concentratie van de ze soort op ons eiland valt te verklaren doordat in het gebied drijfnatte akkers met aardappelen en bieten voorkwamen. Plaatselijk waren de Kleine Zwanen beter in staat de aardappelen uit deze modder te halen dan de boeren! Rietgans De eerste Rietganzen op Schouwen-Duiveland werden begin november gezien. Het maximum viel in januari. Uit ring-aflezingen bleek dat op Schouwen-Duiveland waargenomen Rietganzen ook op Noord-Beveland werden gezien. Op Schouwen-Duiveland (en Tholen) werden op 16 januari 1994, onder 572 Rietganzen 161 juvenie- len gezien (28,1 Kolgans In vergelijking met eerdere jaren steeg het aan tal Kolganzen op Schouwen-Duiveland sterk. Er werd voornamelijk gefourageerd op bietenresten. Grauwe Gans Ook op Schouwen-Duiveland zijn inmiddels (bijna) het hele jaar rond Grauwe Ganzen aanwe zig. De piek op ons eiland viel dit keer in novem ber (voor heel Zeeland samen viel deze piek in ja nuari). Brandgans De eerste Brandganzen arriveerden op Schou wen-Duiveland in oktober. December bleek de piekmaand; tijdens de maandelijkse telling op 18 december werden er bijna 1700 gezien. Rotgans Regelmatig overzomeren Rotganzen op of in de omgeving van ons eiland; met name in de Ooster- schelde. Uit de jaarlijkse overzichten (hierbij niet gepresenteerd) blijkt dat het aantal Rotganzen op ons eiland nog steeds toeneemt. Tabel 1. Aantal ganzen op Schouwen-Duiveland in 1993/94 Soort 17 juli 14 aug. 11 sept. 16 okt. 13 nov. 18 dec. 15 jan. 12 febr. 12 mrt. 9 april 7 mei Kleine Zwaan 571 - 926 367 27 Rietgans 193 2863 3032 1055 Kolgans 155 1246 1105 Grauwe Gans 70 405 1428 994 579 313 53 12 77 Brandgans 53 666 1699 890 580 1 2 Rotgans 4 2 2 2925 3113 4242 5171 4331 3820 3216 2774 Bovenstaand artikel werd eerder gepubliceerd in de Zêêlieven (94 65-68), het tijdschrift van de Vogelwerkgroep. Het betreft een gedeeltelijke bewerking van het rapport "Eindrapportage Ganzenwerkgroep Zeeland, seizoen 1993- 94", dat was opgesteld door Cor Berrevoets. 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 22