Verenigingsnieuws Schouwen-Duiveland ZWALUWEN HERKENNEN GIERZWALUW: Geheel bruin/zwart met lichte keel- vlek. Lange, smalle achterwaarts- gerichte vleugels die puntig toe lopen. Gebouwd op snelheid. Komt nooit vrijwillig op de grond. BOERENZWALUW: Donker van boven, licht van onderen. Rood/bruin voorhoofd en keel. Ken merkend voor de volwassen vogels zijn de lange buitenste staartpen- nen HUISZWALUW: OEVERZWALUW: Zwart/witte vogel met duidelijke wit te rugvlek. Gedrongen bouw. Gevorkte staart Bruin/wit van onder, donker van bo ven. Donkere borstband. Gevorkte staart. De kleinste van de vier. Tekeningen bij dit artikel uit Lesbrief Werkgroep Schoolbiologie. Een ander doel van het project is de locale over heden te informeren over de bestaande nestloca ties van gierzwaluwen binnen hun gemeente. Hen te wijzen op mogelijke bedreigingen daarvan en suggesties te doen voor de bescherming van deze nestlocaties en het creëren van nieuwe/vervangen de locaties en hen zo actief te betrekken bij de be scherming van de gierzwaluw. Ook woningbouw verenigingen zullen geïnformeerd worden. Op deze manier hopen we te voorkomen dat deze ka rakteristieke vogel uit het stads- en dorpsbeeld ver dwijnt. Dat doel willen we op verschillende manieren bereiken. Daarbij zijn de taken verdeeld tussen de Werkgroep Schoolbiologie en de Vogelwerkgroep, een deel wordt gemeenschappelijk gedaan. De Vogelwerkgroep neemt het vervaardigen van een voorlichtingsfolder, diverse persberichten, het organiseren van een of meerdere voorlichtings- en werkbijeenkomsten en het samenstellen van het advies richting gemeenten en woningbouwvereni gingen voor zijn rekening. De Werkgroep Schoolbiologie stelt een lesbrief, in de vorm van een gierzwaluwspel, en een speur tocht naar natuur in stad en dorp samen voor de basisscholen. De lesbrief wordt naar alle scholen op Schouwen-Duiveland verstuurd, de speurtocht wordt in eerste instantie alleen aan de scholen in de gemeente Zierikzee aangeboden en bij succes uitgebreid naar de gemeente Westerschouwen. Gezamenlijk wordt er van 20 t/m 29 april een gierzwaluwtentoonstelling georganiseerd. Deze tentoonstelling is afkomstig van de Stichting Gierzwaluwenwerkgroep-N ederland "De Stolpe", de openbare bibliotheek te Zierik zee heeft hiervoor ruimte ter beschikking gesteld. '22 April wordt op deze plaats het project officieel geopend door Dhr. Asselbergs, burgemeester van de gemeente Zierikzee. Deze dag zullen leden van beide werkgroepen aanwezig zijn om belangstel lenden te informeren. Zoveel mogelijk simultaantellingen zullen geza menlijk uitgevoerd worden onder de deskundige leiding van de Vogelwerkgroep. Het project loopt door tot in het najaar. Het aanbieden van het advies vormt het sluitstuk, maar niet het eind. De lesbrief en de speurtocht zullen bij gebleken succes opgenomen worden in het reguliere aanbod van de Werkgroep Schoolbio logie, zodat ook na het afsluiten van het Europees Natuurbeschermingsjaar, waar dit project een on derdeel van is, aandacht blijft voor de gierzwaluw. Ook de Vogelwerkgroep zal zich na N'95 in blijven zetten voor het behoud van deze "Vogel der vo gels". Voor informatie over de gierzwaluw zelf, de op roep om medewerking te verlenen en adressen ver wijs ik naar het artikel van Gijs v. d. Ende. Rita de Ligt-van der Zee 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 27