Verenigingsnieuws Goeree-Overflakkee Waterschapsverkiezingen Goeree-Overflakkee Van 1 - 17 mei 1995 kunt u iets doen voor natuur, milieu en landschap op Goeree Overflak- kee. Op deze dagen zijn er verkiezingen voor de nieuwe besturen van het Waterschap Goeree- Overflakkee. Als u een eigen huis of grond bezit of ingezetene bent, kunt u stemmen op kandidaten die natuur, milieu en landschap op Goeree-Overflakkee een warm hart toedragen. Omdat waterschappen er de laatste jaren steeds meer milieutaken bij hebben gekregen, is een deskundige inbreng hiervan in het waterschapsbestuur van groot belang. Door uw stem uit te brengen op groene kandidaten, kunnen zij zich sterk maken voor schoon en helder wa ter, groene oevers en bloemrijke dijken in uw eigen omgeving. De kandidaten van de vereniging genieten de steun en het vertrouwen van Natuurmonumen ten, Provinciale Landschappen, Provinciale Milieufederaties, het Staatsbosbeheer, Stichting Duinbehoud en Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland. De kandidaten van de vereniging onderschrijven de tien groene programmapunten van de organisa ties. Zodoende weet u waarvoor zij zich zullen in zetten in het waterschapsbestuur. De groene organisaties en de vereniging vinden dan ook dat het Waterschap aan de volgende pun ten inhoud moet geven: 1. Meer aandacht van het Waterschap voor na tuur en milieu. 2. Verbetering van de waterkwaliteit en reiniging van vervuilde waterbodems; tegelijk een actief optreden tegen vervuilers. 3. Natuurgebieden verdienen voldoende water; peilbeheer dient in deze terreinen volledig te worden afgestemd op natuurdoelen. 4. Inrichting van natuurvriendelijke oevers, met een geleidelijke overgang van land naar water. 5. Een gif- en mestvrije oeverzone van twee me ter om de water- en oevergebonden natuur waarden te beschermen. 6. Herstel van natte ecologische verbindingszo nes, zodat dieren van het ene gebied naar het andere gebied kunnen trekken (Het Natuur ontwikkelingsplan) 7. Water langer vasthouden in plaats van zo snel mogelijk afvoeren, zodat minder vervuild wa ter hoeft te worden ingelaten. 8. Bij reconstructie van dijken en wegen nadruk kelijk rekening houden met natuurwanden. Minder autoverkeer en meer fietsen en wande len. 9. Meer flexibelere voorschriften voor het onder houd van waterlopen, zodat begroeiing en wa terleven meer kansen krijgen. 10. Natuurwaarden vergroten waar mogelijk; eco logische optimalisatie van drasse bermen, duinrellen en kwelwater. Op de onderstaande kandidaten kunt u uw stem uitbrengen: Ingezetenen Kees van 't Zelfde uit Middelharnis, (plaats vervanger Wout Visser uit Ouddorp). Gebouwd Goedereede Thea Both uit Dirks- en Dirksland land, (plaatsvervanger Ger Maatkamp uit Me lissant). Gebouwd Middelharnis Pim Baldé uit Nieuwe en Oost-Flakkee Tonge, (plaatsvervanger Henk Penninga uit Den Bommel). Ongebouwd Bram Schrier uit Som- melsdijk, (plaatsvervan ger Krijn Tanis uit Oud dorp). Uw stem telt extra! U kunt als huiseigenaar stemmen voor de cate gorie "gebouwd". Als u ook een stuk grond bezit, kunt u nóg een stem uitbrengen; namelijk voor de categorie "on gebouwd" en als ingezetene kunt u stemmen op de categorie "ingezetenen". Daarnaast heeft u het recht voor maximaal twee andere kiezers te gaan stemmen (volmacht). Pro beer hier zoveel mogelijk gebruik van te maken. Maak hier ook vrienden, familieleden en kennis sen warm voor. Ga groen stemmen! De groene organisaties zien graag dat er mensen gekozen worden die oog hebben voor natuur, landschap en openluchtrecreatie. Daarom wil de vereniging dat iedereen deze ver- 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 28