Verenigingsnieu ws Goeree-Overflakkee pers en radio. De opkomst hierdoor stijgt niet, een belronde om niet alleen te staan blijft helaas noodzakelijk. Toch zouden we het prettig vinden wanneer zich enkele enthousiaste mensen bij de groep zouden melden. Dringend zijn we nog steeds op zoek naar iemand die ons assisteert bij het zoeken naar nieuwe lokaties en het maken van afspraken met eigenaars. Het rekreatief bezig zijn met de natuur en het werken aan betere leefom standigheden spreekt de meesten nog niet aan. Winter De winteraktiviteiten zijn evenals vorig jaar zonder ongelukken verlopen. Voor een ieder was er een W.A.- en een ongevallenverzekering afgeslo ten. Dit via de NLB te Gouda. Alle knot- en on derhoudswerkzaamheden zijn volgens plan verlo pen. Met hulp van de gemeente Goedereede kon al het hout worden versnipperd. Bij de Krammerweg zijn de nieuw ingeplante wilgen goed aangeslagen, zodat we met deze verjonging zullen doorgaan. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van eigen stekken. Op 12 november 1994 vierde de Stichting NLB haar 15 jarig jubileum. Dit werd gevierd in het Ar- cheon in Alphen aan de Rijn, alle vrijwilligers van de vereniging werden voor "de dag van de vrijwil liger" uitgenodigd. Ruim 450 vrijwilligers uit de provincie Zuid-Holland waren op deze dag aanwe zig, op het programma stonden diverse demon straties en rondleidingen. Zomer Als aktiviteit geldt evenals vorige jaren de Tram baan te Stellendam. Het maai- en hooiwerk is dit jaar niet helemaal gelopen zoals wij hadden ge dacht. De overgang van de Trambaan naar het Zuid Hollands Landschap bleef in de ambtelijke molen hangen, zodat wij pas in het najaar in aktie kwamen. Het natte weer en het niet nakomen van afspraken door derden waren er de oorzaken van dat er tot het einde van het jaar geen werkzaamhe den werden verricht. In de loop van 1995 zal het gras er alsnog worden afgehaald. Evenals de afgelopen twee jaren werd er door de milieu- en veldpolitie toezicht gehouden. Nog niet helemaal duidelijk is of de vereniging het onder houd voor 1995 nog voor haar rekening moet ne men. In het voorjaar werd er door veel vrijwilligers medewerking verleend bij het weidevogelbeheer in de Oude Oostdijk, in samenwerking met Natuur monumenten werden er een groot aantal nestbe schermers geplaatst. 28 Het aantal weidegebieden op het eiland neemt in een snel tempo toe. De druk om te komen tot oprichting van een weidevogelwerkgroep wordt dan ook steeds groter. Liefhebbers hiervoor kun nen zich opgeven bij Krijn Tanis, die op dit mo ment de coördinatie op zich neemt. Gewerkte uren Nog enkele cijfers over 1994. Het aantal gewerk te aktiedagen bedroeg 4 (1993: 5). De gemiddelde opkomst per aktiedag bedroeg 6 personen (1993: 7). De hoogste opkomst op een aktiedag was 7 personen. Het totaal aantal manuren voor 1994 is 111 uren (1993: 175 uren) of te wel ruim 13 werkda gen voor een persoon. Het werk door derden is hierin niet opgenomen, zij hebben ongeveer 25 uren voor ons vrijwillig gewerkt! Voor "hergebruik" kwam er ongeveer 10 m3 openhaardhout beschikbaar en aan afval (snoei- hout) ongeveer 30 m3. Het openhaardhout is zoals gebruikelijk onder de helpers verdeeld. Het snoei- hout is versnipperd en afgevoerd. Planning aktiviteiten 1995 De winteraktiviteiten vinden steeds plaats op de laatste zaterdag van de maand van 8.30 uur tot on geveer 13.00 uur. De zomeraktiviteiten zijn qua tijdstip afhankelijk van de weersomstandigheden. April-Juni Weidevogelbeheer Juli-September Maaien en hooien Trambaan te Stellendam. Najaar-Winter 1995-1996 Onderhoud aan de wilgen bij de Krammer- weg. Diverse knotwerkzaamheden in en rond Oud dorp. Tweede fase onderhoud aan het Bunkerbos. Onderhoud hakhoutperceel in het Polders- bos. Het creëren van nestgelegenheid voor vleer muizen. Aanplant van wilgen aan o.a. de Krammer- weg. Liefhebbers voor deze aktiviteiten kunnen zich aanmelden bij een van de coördinatoren. De defi nitieve plaats en data staan steeds in de aktivitei- tenagenda van de Sterna en in de streekpers. Langs deze weg willen wij weer alle vrijwilligers, die het afgelopen jaar hebben geholpen, hartelijk bedanken voor hun hulp. Het komende seizoen re kenen we zeker weer op jullie! Kees van 't Zelfde en Anton Tromper

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 30