Aktiviteiten Vereniging Natuur en Landschapbescherming Goeree-Overflakkee Knotwilgen langs de Krammerweg, Ooltgensplaat. Foto: Kees van 't Zelfde. Onderstaand zijn de geplande aktiviteiten voor het voorjaar 1995. In de volgende Sterna zullen de data weer worden geaktualiseerd. Belangrijke data zoals le zingen, excursies en terreinbeheer zullen ook via de krant bekend worden gemaakt. Bij twijfel altijd even bellen naar één van de coördinatoren. 4 mei Vergadering bestuur en coördinatoren. 25 mei Vroege-vogel excursie Kwade Hoek. 1 juni Vergadering bestuur en coördinatoren. Plantenwerkgroep. Vanaf half april trekt de planten- werkgroep weer naar buiten om met elkaar planten te (onder-) zoeken. De werkgroep determineert vanaf oktober elke eerste en vierde maandagavond van de maand. Op deze avonden worden voornamelijk gedroogde planten ge determineerd. Erg leerzaam!! Deze avonden, zowel in de zomer als in de winter, zijn ook bedoeld voor nieu we Floron-medewerkers/sters. Op een eenvoudige wij ze wordt u geleerd hoe te determineren. Inlichtingen en opgeven bij de coördinatoren. Vogelwerkgroep. Deze groep is het hele jaar erg aktief. Vanaf 1 april starten de broedvogelinventarisaties over het hele eiland. In de maanden september tot en met maart worden de ganzen, waterwild en roofvogels ge teld. Dit als onderdeel van landelijke tellingen. Belang stelling? Ga eens met iemand mee! Bijzondere waarne ming gezien? Geef dit altijd door. Wat voor u niet bijzonder is, kan dat voor ons wel zijn. Zin om een keer mee te gaan? Neem dan kontakt op met Krijn Tanis. Terreinbeheer. Erg veel enthousiaste mensen kunnen we bij het terreinbeheer zeker nog gebruiken. Eén za terdagmorgen in de maand bezig zijn met de natuur geeft een ieder een weldadig gevoel. De aktiedagen zijn steeds op de laatste zaterdag van de maand van 8.30 tot 12.30 uur. Voor iedereen wordt er op deze dag een ongevallen- en W.A. verzekering afgesloten. De juiste plaats wordt al tijd vermeld in de streekpers. Opgeven en inlichtingen bij de koördinatoren. Nestkasten. Sinds kort zijn er weer mezenkasten (voor Pimpel- en Koolmezen) bij de vereniging in voorraad. Deze zijn af te halen of te bestellen bij Krijn Tanis, Dorpsweg 16 te Ouddorp, Corrie Wilbrink, F. v. Bor- selestraat 9 te Nieuwe-Tonge en bij Tea Both, Westdijk 9 te Dirksland. De kosten zijn15,00 per kast. Op ver zoek kunnen ook andere kasten worden gemaakt. We geven u graag advies welke kast(en) en waar u deze in de tuin kunt ophangen. Uitgave. Nog steeds verkrijgbaar bij de penningmees ter het boekje „De Kreken van Oostflakkee" (mei 1980) en het boekje „De Krammer" (maart 1984). De kosten hiervan zijn 3,- per stuk of 5,- voor beide boekjes (excl. portokosten). U kunt deze boekjes als nog in uw bezit krijgen door overmaking op onze post bankrekening 2940138 2,50 per boekje extra voor porto) of door deze bij de penningmeester af te halen. Van harte aanbevolen het boekje „Vogels, planten en dieren van de Bokkepolder", uitgegeven tijdens het 10- jarig bestaan van de vereniging juni 1989. Af te halen bij bestuur en koördinatoren voor 5,-. Per post 7,50. Sinds kort is verkrijgbaar het pas verschenen boekje „Natuurontwikkeling op Goeree-Overflakkee". Op te halen bij bestuur of coördinatoren of per post te ont vangen voor 2,50. Ditzelfde geldt voor de Welen van Goeree (1994) voor 5,00 of 7,50 per post. 29

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 31