pleisterde er rond de baan een bijna witte Buizerd. Soms leek het net een witte leghorn, die boven in een denneboom zat. We zagen dit najaar geen en kele Wespendief. Enkele "laatste" waarnemingen 1 september: de laatste Gierzwaluw 4 oktober: de laatste Fitis-vangst Enige leuke waarnemingen 2 oktober: 3 man-Roodborsttapuiten op één vlierstruikje 23 oktober: 1 Europese Kanarie (vrouw) naast de baan 4 november: een zingende Grote Lijster naast de baan bij 19°C 7 november: een Zwarte Specht opgejaagd door een vrouw-Sperwer Enkele bijzondere vangsten: medio september: 5 Goudvinken (4 jongen en 1 man) 18 september: 1 Bladkoninkje 20 september: 1 Kleine Vliegenvanger 15 oktober: 1 Witkopgors (vrouw); dit is de 7e vangst in 35 jaar. Nieuwe soort voor de baan: Bosrietzanger (6 ex.) Dank zij de verbeterde Handkenmerken (een determineerboek) konden we ze scheiden van de Kleine Karekiet. Onder de 3946 gevangen vogels bevonden zich 6 niet-door-ons geringde exemplaren, dat is bijna 0,2 °7o. Bij het ter perse gaan van dit artikel hadden we nog geen enkel bericht hierover ontvangen. Het zestal was internationaal samengesteld: - een noorse Keep - een engelse Keep - een noorse Groenling - een belgische Groenling - een belgische Zwartkop - een nederlandse Sperwer De terugmeldingen We ontvingen het afgelopen jaar een nogal bon te verzameling van 10 terugmeldingen. Zilvermeeuw, na 3kj, geringd 10-07-88, dood ge vonden in de meeuwenkolonie op 11-07-94 Stormmeeuw, na 2kj, geringd 10-07-86, ringnum- mer met telescoop afgelezen op 31-05-94 op de Roggenplaat-oost Torenvalk, geringd op 08-06-93 als nestjong te Zeewolde-IJsselmeerpolders, door ons ge- kontroleerd op 28-10-93 als vrouw Koolmees, als man lkj geringd op 17-10-90 te Tabel. Overzicht van de gevangen vogels op de vinkenbaan te Westerschouwen in 1994. soort aantal soort aantal soort aantal Sperwer 21 Nachtegaal 33 Kleine Vliegenvanger 1 Smelleken 2 Zwarte Roodstaart 4 Heggemus 159 Torenvalk 6 Gekraagde Roodstaart 6 Graspieper 901 Houtduif 1 Roodborsttapuit 5 Boompieper 11 Zomertortel 1 Tapuit 2 Waterpieper 1 Ransuil 1 Paapje 1 Witte Kwikstaart 3 Groene Specht 3 Merel 159 Gele Kwikstaart 1 Draaihals 1 Kramsvogel 1 Spreeuw 5 Boomleeuwerik 7 Koperwiek 141 Ringmus 125 Veldleeuwerik 10 Zanglijster 131 Groenling 73 Koolmees 40 Spotvogel 2 Putter 8 Pimpelmees 78 Zwartkop 174 Sijs 64 Staartmees 82 Tuinfluiter 50 Kneu 131 Zwarte Mees 11 Grasmus 48 Grote Barmsijs 1 Boomkruiper 2 Braamsluiper 29 Kleine Barmsijs 8 Winterkoning 64 Fitis 225 Goudvink 6 Roodborst 273 Tjiftjaf 92 Vink 430 Sprinkhaanzanger 2 Bladkoninkje 1 Keep 140 Kleine Karekiet 38 Goudhaantje 89 Geelgors 13 Bosrietzanger 6 Vuurgoudhaantje 12 Rietgors 2 Rietzanger 1 Bonte Vliegenvanger 4 Witkopgors 1 Totaal 63 soorten en 3943 exemplaren. 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 6