Patrijzen op Goeree-Overflakkee Ben van der Velden „In de jaren 40 na de oorlog struinden wij als jongens door de polders ten zuiden van Rotter dam, met name door de landbouwgebieden gelegen aan weerszijden van een wetering genaamd de Koedoot. Het water van deze wetering werd aan de landerijen onttrokken tot aan Barendrecht toe en uitgeslagen op de Waalhaven door middel van een gemaal aan de Vondelingenweg. Van een deel van deze gronden is niet veel meer over. De A15 is grotendeels over dat land aangelegd. In die polders zochten wij naar nesten van allerlei vogels en ook die van Patrijzen. In de loop der jaren ontwikkelden wij daarin een zekere vaardigheid. Wij herkenden de sluippaadjes van deze vogels in de slootkanten, die steevast op een nest uitkwamen. Voor ons was het geen voor jaar indien niet vóór half mei een patrijzennest was gevonden. Ook werden tijdens vrijwel elke tocht door ons Patrijzen gezien, zoals blijkt uit mijn aantekeningen uit die tijd. Ook in de jaren 50, toen onze tochten zich uitstrekten tot de langs de Vondelingenweg gelegen gebieden (de Von delingenweg liep van de Waalhaven in Rotterdam-Zuid tot aan het voormalige eiland de Wel- plaat) werden door onze club regelmatig nesten van Patrijzen gevonden." Aan dit stukje geschiedenis moest ik denken, toen op 7 januari j.l. een tocht werd ondernomen over Goeree-Overflakkee door de vogelwerkgroep van de Hoekse Waard. Het land was afgedekt met een laagje sneeuw van 3-5 cm en juist daardoor kon den wij gemakkelijk donker gekleurde vogels waarnemen. Met verbazing stelden wij vast dat er toch wel veel Patrijzen te zien waren. Rond Den Bommel en Stad aan het Haringvliet zagen wij 34 exemplaren in koppels van 6-9 stuks. Later zagen wij op de Slikken van Flakkee nog eens 6 Patrij zen, waardoor het totaal van die dag op 40 exem plaren kwam. Een voor mij geweldig aantal. De afgelopen jaren werden wel Patrijzen gezien, maar nooit in zo'n hoeveelheid. Aantallen op Goeree-Overflakkee sinds 1983 Sinds 1983 bezoek ik Goeree-Overflakkee regel matig en het was daarom aardig eens na te gaan hoeveel Patrijzen er in de loop van de jaren door mij werden geteld. De bezoeken werden per auto uitgevoerd, waardoor natuurlijk maar een beperkt inzicht kan worden verkregen. Maar door alle plaatsen steeds in dezelfde volgorde te bezoeken krijgt men toch een aardig overzicht. Ik preten deer hiermede geenszins een totaal overzicht van de Patrijzenstand over het gehele gebied van Goeree-Overflakkee te geven. 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 8