Tabel 1. Aantal waargenomen Patrijzen op Goeree-Overflakkee in de periode 1983-94 Jaar 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 aantal tochten 27 25 24 25 27 22 22 23 21 24 27 22 aantal Patrijzen 38 44 58 16 20 16 7 5 34 29 19 14 gezien (7) (7) (10) (3) (4) (3) (3) (4) (3) (6) (3) (3) De tussen haakjes vermelde cijfers geven het aantal tochten aan, tijdens welke Patrijzen werden waargenomen. Het meest opvallend van deze cijferreeks is de duidelijke achteruitgang van de soort. Ook lande lijk is dit het geval. Reeds in 1984 maakte Ouwe- neel daarvan al melding. Dat die neergang echter door de gemaakte simpele tochten zo duidelijk tot uitdrukking zou komen, had ik niet gedacht. Ook interessant is te zien waar op Goeree- Overflakkee de soort werd waargenomen. Uit bovenstaande cijfers blijkt duidelijk dat Goeree meer Patrijzen herbergt dan Overflakkee. In de omgeving van Stellendam-Plaat van Scheelhoek-Oude Oostdijk bevindt zich niet min der dan 69% van het aantal waargenomen Patrij zen. Ongetwijfeld wordt dit veroorzaakt door de grote en ruime rustgebieden in die omgeving, een voor deze vogel onontbeerlijke voorwaarde om tot broeden te komen. De omgeving van Herkin- gen lijkt onderbedeeld. Uit mijn waarnemingen blijkt dat zich op de Grevelingendam in najaar en winter flinke hoeveelheden Patrijzen ophouden (tegen de kant van Overflakkee aan). Een veron derstelling dat vanuit de polders rond Herkingen Patrijzen in de wintertijd uitzwermen naar de Grevelingendam lijkt gerechtvaardigd. Per slot van rekening bevindt dit gebied zich in vogel vlucht slechts een luttel aantal kilometers van Herkingen verwijderd. Ook blijkt uit deze cijfers dat de meeste exem plaren in najaar en winter worden gezien. Het hei melijke gedrag van Patrijzen in de broedtijd zal daar ongetwijfeld debet aan zijn. Ook de mindere begroeiing in herfst en winter maken het waarne men gemakkelijker. Wellicht betekenen de op 7 januari j.l. waarge nomen 40 exemplaren, dat de Patrijzenstand toch (aanzienlijk) hoger is dan de bovenstaande cijfers doen vermoeden. Laten we dat hopen, want de Patrijs is een oer-Hollandse vogel, die op de uit gestrekte landbouwgronden van Goeree-Over flakkee thuis hoort en die wij niet graag zouden willen missen. Literatuur OUWENEEL, G. L. 1984, Zal de Patrijs het redden. Vogels No. 23 - blz. 178/180. SOVON, 1987, Atlas van de Nederlandse vogels. TEXEIRA, R. M. 1979, Atlas van de Nederlandse Broedvo- gels. VOGELWERKGROEP AVIFAUNA WEST-NEDERLAND, 1981, Randstad en Broedvogels. Tabel 2. Aantal waargenomen Patrijzen per gebied, per kwartaal, periode 1983-94 Gebied le kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. Totaal Omgeving Stellendam Haven 52 - 17 43 112 37 Plaat van Scheelhoek 15 6 6 24 51 17 Oude Oostdijk 22 - - 22 44 15 Hellegatsplaat 4 4 2 19 29 10 Slikken van Flakkee 10 2 «- 8 20 7 Stad a.h. Haringvliet 5 1 2 11 19 6 Omgeving Herkingen 5 - - 11 16 5 De Ezel - 4 1 - 5 2 Brienenspolder 4 - - - 4 1 Totaal 117 17 28 138 300 100 na het droogvallen in 1987 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 9