het project ligt in handen van de provinciale stichtingen voor landschapsbeheer. In Zeeland is dat Stichting Landschapsverzorging Zeeland (vanaf 7 oktober: Stichting Landschapsbeheer Zeeland). Alle hierboven aan de orde gekomen elementen zijn terug te vinden in dit project. Om niet in herhaling te vervallen in het kort: Aanleiding Aanleiding voor het opstarten van dit proj eet is het feit dat deze vogels door landbouwkundig ontwikke lingen steeds minder kans krijgen om succesvol jon gen groot te brengen. Bedreigingen zijn bijvoor beeld vroeg en massaal maaien in weidegebieden en schoffelen in akkerbouwgebieden. Doel Doel van het project is verliezen aan eieren en jongen zoveel mogelijk te beperken en om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk boeren in hun be drijfsvoering rekening houden met weidevogels. Hoe bereiken? Vrijwillige weidevogelbescherming, of nazorg,is een van de middelen om dit doel te bereiken. Het meest efficient gebeurt dit door een netwerk van vrijwilligers en boeren. Per provincie zijn in de ver schillende regio's mensen actief. Praktisch gezien bestaat nazorg uit nestbescherming gedurende de broedperiode. Dit betekent dat in overleg met de boer, van tevoren de nesten gelokaliseerd en ge markeerd worden. De hulp van vrijwilligers is daarbij onmisbaar, omdat de meeste boeren het juist in deze tijd van het jaar heel druk hebben. Om zelf nesten op te sporen is dan geen tijd. De boer houdt vervolgens rekening met de gemarkeerde nesten bij zijn activiteiten op het land. Hij zal bij voorbeeld om de gemarkeerde nesten heen maai en, zijn schoffelmachine optillen of zelfs zijn werk zaamheden uitstellen. Door de vrijwilligers wordt bijgehouden in welke gebieden welke soorten nestbescherming hebben gekregen en wat de broedresultaten zijn. Helpende hand De achterliggende gedachte van het project sluit aan op het hierboven geschetste dilemma van plicht van de boer om weide vogelgebieden in stand te houden versus efficiënte bedrijfsvoering. Het is niet de bedoeling dat de boer een vermanend vin gertje voorgehouden wordt en hem allerlei ver plichtingen opgelegd worden. Nee, het is een hel pende hand toerijken in de vorm van vrijwilligers die assisteren bij het vinden en markeren van de nestenzodat de boer ze kan ontzien. Witte gebieden Het project richt zich met name op de bescher ming van weidevogels in gebieden buiten reser- vaats- en beheersgebieden.de witte gebieden dus. Dit betreft zowel grasland als bouwland. Succes Het mag duidelijk zijn dat het toepassen van na zorg berust op vrijwilligheid om mee te werken van zowel boer, loonwerker als vrijwilliger. Het blijkt echter dat steeds meer boeren de weidevogels op hun land evenzeer waarderen als een goede op brengst of een efficiënte bedrijfsvoering. In een aantal provincies is men al jaren bezig om op deze manier het broedsucces te verhogen. En met suc ces. Uit veelvuldig onderzoek blijkt dat het uit komstpercentage hoger is dan in gebieden waar geen "nazorg" verricht is. Tureluur, balts. Foto: Henk Harms en. 63

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 33