Regionieuws "Houd de Bongerds Hoog": Actie moet klassieke boomgaard redden HOUD DE BONQERDS HOOQ De klassieke boomgaard, een prachtig onderdeel van het traditionele Nederlandse land schap, dreigt te verdwijnen. De afgelopen 30 jaar zijn veel fruitbomen in Nederland gerooid en vervangen door "laagstambomen". De landelijke campagne "Houd de Bongerds Hoog" van Landschapsbeheer Nederland en de aangesloten provinciale stichting is gericht op aanplant van nieuwe bomen en het verrichten van onderhoud in boomgaarden door eigenaren en vrijwilli gers zodat ze de laatste echte "bongerds" in stand kunnen houden. Landschapsbeheer biedt hen de mogelijkheid hiervoor een cursus te volgen. Daarnaast wil de campagne het grote publiek duidelijk maken dat fruitbomen niet verder mogen verdwijnen. Zo is het publiek in oktober 1995 welkom tijdens de Open Boomgaard Dagen die plaatsvinden in elke provincie van Neder land. De campagne start in het najaar 1995 en loopt tot mei 1996. Boomgaarden met de klassieke hoogstam- fruitbomen Het beeld is nostalgisch; een veld met grillige bomen vol rijpe appels.kersen of peren.Tegen som mige bomen staan ladders, en de hele familie is met manden in de weer om het fruit te plukken. Het is een beeld uit een tijd die nooit meer terugkomt. We hebben geen tijd meer voor dat langzame pluk ken. Het moet allemaal sneller en goedkoper. Het areaal hoogstammen is landelijk en zeker ook in Zeeland sinds de jaren vijftig enorm afgenomen. De bomen werden omgehakt en vervangen door "laagstambomen" waarvan gemakkelijker ge oogst kon worden.Verspreid door Zeeland kon den voorheen veel hoogstamboomgaarden wor den gevonden. Bekend is de omgeving van Kapelle of "de Zak van Zuid Beveland". Heden ten dage vinden we dergelijke boomgaarden, of restanten ervan vooral in Zeeuws-Vlaanderen en op de Beve- landen. Bijkomende gevolgen van het verdwijnen waren de aantasting en verarming van landschap en na tuur. De ouderwetse boomgaard was een belang rijk leefgebied voor klein zoogdieren en vogels. Cursus aanplant en onderhoud klassiek boom gaarden Landschapsbeheer Nederland en de aangeslo ten provinciale stichtingen willen met de campag ne "Houd de Bongerds Hoog" een steun in de rug geven aan boeren en andere landeigenaren die kleine, klassieke boomgaarden willen opzetten of behouden. Er is een speciale cursus ontwikkeld.ge richt op het onderhouden van fruitbomen die be stemd is voor landeigenaren en voor vrijwilligers die bij het behoud van de fruitbomen willen helpen. overal in het land klassieke boomgaarden vrij toe gankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. Ook in Zeeland zullen diverse hoogstamboomgaarden voor het publiek worden opengesteld. De stichting voor Landschapsbeheer zullen de consumptie van de kwalitatief uitstekende, am bachtelijke produkten stimuleren. Daarmee dra gen zij ook bij aan het economische levensvatbaar heid van de hoogstamlfuitteelt. Stichting Landschapsbeheer Nederland Landschapsbeheer Nederland is een particulie re organisatie die zich inzet voor een beter beheer, herstel en ontwikkeling van landschapselementen en natuurterreinen. In de organisatie werken samen: elf provinciale stichtingen voor landschaps beheer. Stichting Natuur en Milieu. Vereniging Na- tuurmonumenten, de ANWB en de Vereniging voor Natuur en Milieu-educatie (IVN). De campagne voor de redding van de hoogstam- fruitboom sluit aan op de succesvolle actie "Knok ken voor Knotten"die een jaar geleden door Land schapsbeheer Nederland en haar provinciale stich tingen werd georganiseerd. Open Boomgaard Dagen In het weekende van 7 en 8 oktober 1995 zullen Voor verdere vragen kiinta zich richten tot het Actiesecretariaat in uw omgeving: Stichting Landschapsverzorging Zeeland Peter Maas/Marianne Lundahl 01100-30936 vanaf 10 oktober 0113-230936 58

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 28