Verenigingsnieuws Goeree-Overflakkee Aktiviteiten Vereniging Natuur en Landschapbescherming Goeree-Overflakkee Najaarslezing Op donderdag 12 oktober 1995 organiseert de Vereniging voor Natuur- en Landschapbescher ming Goeree-Overflakkee een dialezing over "De Duinen". Deze lezing wordt verzorgd door de stichting Duinbehoud. Vanzelfsprekend bezitten zij een grote kennis over het wel en wee van de duinen. Aan de hand van dia's wordt een beeldgeschetst van het leven in de duinen en de ontwikkeling die duinen doormaken. We hopen op een interessante en leerzame avond, waarbij u van harte welkom bent. De toe gang is gratis. De lezing vindt plaats in gebouw Oostdam te Goedereede en begint om 19.30 uur. Zaal open 19.00. Voor informatie kunt u bellen naar tel. 01877-1880. IVN excursies 7 okt. Punt van Goeree,Herfstexcursie" vertrek 14.00 uur 23 dec. Kleistee, "Natuur in de winter" vertrek 14.00 uur vanaf toegangshek Dijkstelwegl9. Informatie: 01870-84695 Onderstaand zijn de geplande aktiviteiten voor het najaar 1995. In de volgende Sterna zullen de data weer worden geaktualiseerd. Belangrijke data zoals lezin gen, excursies en terreinbeheer zullen ook via de krant bekend worden gemaakt. Bij twijfel altijd even bellen naar één van de coördinatoren. 5 okt. Vergadering bestuur en coördinatoren. 12 okt. Najaarslezing door Stichting Duinbehoud. 2 nov. Vergadering bestuur en coördinatoren. 7 dec. Vergadering bestuur en coördinatoren. Plantenwerkgroep Vanaf half april trekt de planten- werkgroep weer naar buiten om met elkaar planten te (onder-) zoeken. De werkgroep determineert vanaf ok tober elke eerste en vierde maandagavond van de maand. Op deze avonden worden voornamelijk ge droogde planten gedetermineerd. Erg leerzaam!Deze avonden, zowel in de zomer als in de winter zijn ook be doeld voor nieuwe Floron-medewerkers/sters. Op een eenvoudige wijze wordt u geleerd hoe te determineren. Inlichtingen en opgeven bij de coördinatoren. Vogelwerkgroep Deze groep is het hele jaar erg aktief. Vanaf 1 april starten de broedvogelinventarisaties over het hele eiland. In de maanden september tot en met maart worden ganzen, waterwild en roofvogels geteld. Dit als onderdeel van landelijke tellingen. Belangstel ling? Ga eens met iemand meeBijzondere waarnemin gen gezien? Geef dit altijd door. Wat voor u niet bijzon der is, kan dat voor ons wel zijn. Zin om een keer mee te gaan? Neem dankontakt op met KrijnTanis. Terreinbeheer Erg veel enthousiaste mensen kunnen we bij het terreinbeheer zeker nog gebruiken. Eén za terdagmorgen in de maand bezig zijn in de natuur geeft een ieder een weldadig gevoel. De aktiedagen zijn steeds op de laatste zaterdag van de maand van 8.30 tot 12.30 uur. Voor iedereen wordt er deze dag een ongeval len- en W.A. verzekering afgesloten. De juiste plaats wordt altijd vermeld in de streekpers. Opgeven en in lichtingen bij de coördinatoren. Nestkasten Sinds kort zijn er weer mezenkasten (voor Pimpel- en Koolmezen) bij de vereniging in voorraad. Deze zijn af tehalen of te bestellen bij Krijn Tanis, Dorpsweg 16 te Ouddorp, Corrie Wilbrink,F. v. Borsele- straat 9 te Nieuwe Tonge en bij Tea Both, Westdijk 9 te Dirksland. De kosten zijn 15,00 per kast. Op verzoek kunnen ook andere kasten worden gemaakt. We geven u graag advies welke kast(en) en waar u deze in uw tuin kunt ophangen. Uitgave Nog steeds verkrijgbaar bij de penningmeester het boekje "De Kreken van Oostflakkee" (mei 1980) en het boekje "De Krammer" (maart 1994). De kosten hier van zijn 3,- per stuk of 5,- voor beide boekjes (excl. portokosten). U kunt deze boekjes alsnog in uw bezit krijgen door overmaking op onze postbank 2940138 2,50 per boekje extra voor porto) of door zeze bij de penningmeester af te halen. Van harte aanbevolen het boekje "Vogels, planten en dieren van de Bokkepolder", uitgegeven tijdens het 10 jarig bestaan van de vereniging juni 1989. Af te halen bij het bestuur en coördinatoren voor 5,-. Per post ƒ7,50. Sinds kort is verkrijgbaar het pas verschenen boekje "Natuurontwikkeling op Goeree-Overflakkee". Op te halen bij bestuur of coördinatoren of per post te ont vangen voor 2,50. Dit zelfde geldt voor de Welen van Goeree 1994) voor 5,00 of 7,50 per post. 65

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 35