Flamingowerkgroep zoekt medewerking Joop Treep Sedert het begin van de jaren zeventig worden er in Nederlandse wateren groepen flamingo's waargenomen. Het aantal vogels is stabiel en wordt op ruim 50 geschat. De meeste vogels zijn Chileense Flamingo's,maar de laatste jaren worden er ook steeds meer Grote Flamingo's gesig naleerd. Af en toe worden ook Kleine en Rode (Caribische) Flamingo's gezien. De flamingo's houden zich op in gemengde leefgroepen. Behalve de Grote Flamingo's zijn de overige fla mingosoorten geen inheemse Europese vogels. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze ontsnapt of vrijge laten uit gevangenisschap. Ze hebben een eigen leefpatroon ontwikkeld. Gedurende de koude wintermaanden houden ze zich op in de Zeeuwse/Zuidhollandse delta, de laatste jaren met name in het Volkerakmeer. Er blijft in de delta altijd wel open water en dat is es sentieel voor deze voedselspecialisten die voorna melijk leven van kleine kreeftachtige diertjes die ze met hun snavels uit het water zeven. In maart emigreert het grootste deel van de vogels naar het Zwillbrocker Venn, een natuurgebied juist over de grens bij Groenlo. Op een eiland in dit Venn komen de flamingo's al jaren achtereen tot broeden. Het aantal jongen dat opgroeit, is niet spectaculair: 5 per jaar. maar het is waarschijnlijk voldoende om de verliezen van deze langlevende vogels 40 jaar) te compenseren en het aantal op peil te hou den. In eerste instantie kwamen alleen de Chileen se Flamingo's tot broeden, maar sinds 1993 bren gen ook Grote Flamingo's hun jongen groot. Aangezien het heel goed mogelijk is dat een deel van de Grote Flamingo's van wilde herkomst is, is hier sprake van een opmerkelijke gebeurtenis. Na het broedseizoen voeren de oudervogels hun jon gen mee naar de Steile Bank in Friesland. Gedu rende september en oktober kan op deze plaats het grootste deel van de vrijlevende flamingo's wor den aangetroffen. In november arriveren ze ten slotte weer in de Delta. Ringprograimna Veel inzicht in het leefpatroon is verkregen door het ringen van de jonge flamingo's in het Zwill brocker Venn. Vanaf 1987 wordt er geringd met verschillende soorten kleurringen en m.i.v. 1995 zal het ringen deel gaan uitmaken van het Westeuro- pese flamingo-ringprogramma. Naast de gele Franse en oranje Spaanse ringen zal er in Zwill- brock geringd gaan worden met rode darvic-ringen met de code ZV, gevolgd door twee cijfers, die boven het hielgewicht het "knietje") worden aan gebracht. Werkgroep Sinds enige tijd bestaat er een werkgroep die zich bezig houdt met de bestudering van de hier leven de flamingo. Niet met het doel om de vogels extra bescherming te geven, maar om te zien hoe zo'n groep dieren zich verder ontwikkelt. De werkgroep zoekt medewerking van voge laars die regelmatig waarnemingen doen in de ge bieden waar de flamingo's zich ophouden. Zijn er sVojp'pen ^oeroaeenrnel-Wïkn Zbvl.^G/run^o of) Vief r&V (Jiy^) Vfappeleo meF tóde po&i - UaUj bli^F cte %naöt!l or»ei)02f op (tel^e p^oabj leJUXji Jpef lichaam ronddraai!CHel~ leo urn tomen aelliohb bcdeircuefljed rneej. Uit Hompelvoetarchief van Kees de Kraker.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 36