Vogel van het jaar 1996 op Goeree-Overflakkee Deleden van de vogelwerkgroep van de Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming liepen al geruime tijd rond met de gedachte één vogelsoort uit te kiezen als vogel van het jaar. Een vogel die nog eens extra onder de aandacht gebracht zou moeten worden. Niet zo maar een willekeurige, maar één die belangrijk is voor ons eiland. We kunnen dit laatste ook omdraaien: Goeree-Overflakkee moet belangrijk zijn voor de uitgekozen vogel. De keuze voor 1996 viel op de Patrijs! Wie alleen al de laatste jaren de Sterna heeft gelezen,moet het opgevallen zijn dat in diverse artikelen grote zorg werd uitgesproken over de stand van de Patrijzen. Vogelaars die al wat langer meelopen, vertellen (met weemoed) dat enkele tientallen jaren gele den tijdens hun tochten over het eiland de Patrijs een regelmatige verschijning was. Tegenwoordig zijn zij dus ook de vogelaars van latere datum, al blij, als zij gedurende een tocht één koppeltje Pa trijzen te zien krijgen. Ook uit geheel andere hoek wordt de achteruit gang gemeld. Jagers weten te melden dat Patrijzen een veel kleiner aandeel in de jachtbuit zijn gaan vormen in vergelijking met vroeger. Feitelijk zou Goeree-Overflakkee een bolwerk van onze vogel van het jaar moeten zijn. Akkers, overhoekj.es en dijken lever(d)en goede leefom standigheden op. Achteruitgang van deze biotoop door intensieve landbouw,chemische bestrijdings middelen, maar ook het verloren gaan van kleine natuurelementen bij ruilverkavelingen zorgden ervoor dat en niet alleen op ons eiland) de aantal len schrikbarend zijn teruggelopen en dat de Pa trijs zelfs op de Rode Lijst van Vogelbescherming is beland. De vogelwerkgroep wil in 1996 proberen vast te stellen hoe de stand van de Patrijs is. Dat zal geen eenvoudige zaak zijn, want de vogel houdt zich meestal in dekking. Het is duidelijk dat daarom de winterperiode veruit de beste tijd vormt om te in- Het zou enorm helpen als niet alleen de vogel werkgroepen, maar ook alle andere natuurlief hebbers de moeite zouden willen nemen door te geven waar, wanneer en hoeveel Patrijzen'zij op hun tochten gezien hebben. Met elkaar moeten we dan tot een behoorlijk overzicht kunnen komen. ventariseren. We zullen proberen de aanwezigheid van de Patrij s in de diverse gebieden in kaart te krij - gen. In de loop van 1996 willen we regelmatig op de Patrijs terugkomen. Zeker ook in de belangrijke broedtijd. Veder willen we onderzoeken hoe we de levens omstandigheden van de Patrijs kunnen verbete ren. Ook hier is iedere op- of aanmerking van harte welkom. We zullen alle aanbevelingen bundelen en deze zo mogelijk onder de aandacht brengen van instellingen die iets voor de Patrijs zouden kunnen betekenen. En uiteraard proberen we eind 1996 verslag van onze ervaringen te doen V.W.G. Goeree-Overflakkee Gegevens en op- of aanmerkingen kannen gestuurd worden naar hetzelfde adres als voorde Interessante waarnemingen: Dick Wilbrink Fr. van Horselenstraal 3244XD Nieuwe Tonge 85

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1995 | | pagina 19