Broedvogel Met de ventjagersplaatkemphanen ben ik in mijn sas. Want zullen we de soort in het Noordelijk Deltagebied nog als broedvogel hebben In ieder geval niet meer in de Griendweipolder op Tienge- meten en op 's Lands Bekade Gorzen in de Hoek- sche Waard, plaatsen waar ze vroeger broedden. En ook niet op de gorzen tussen Den Bommel en Stad op Flakkee, waar ik op 9 juni 1971 mannetjes toernooi zag houden. De Bruin van Swelm (1988) vermelden voor 1987 nog een paar op de Be- ninger Slikken op Putten en verder paartjes op de Westplaat en Scheelhoek. Maar of ze er nog broe den In ieder geval zie ik ze 's zomers niet langer op de Slikken van Flakkee waar in juni 1987, vanaf het pad naar de recreatiestrook, in het strikte reser vaatgedeelte, zo fraai Kemphanen met pullen bezig waren. En zijn ze nog op "Dwars in de Weg"in de Grevelingen, wellicht de zuidelijkste broedlo- catie in Europa (Ouweneel 1988)* Elfstedentochtwinter Dus een intrigerende soort. Alleen al omdat de mannetjes nooit lang op een bepaalde plaats blij ven,maar na korte tijd weer voortijlen, naar een ver verwijderd doel. En ook dat opportunisme, waar van twee voorbeeldenden wak in de Hillevliet,een stadssingel in Rotterdam-Zuid, tijdens de elfste dentochtwinter 1954. Rond dit wak veertien dagen lang een Kemphaan die zich. dankzij het graantje dat hij meepikt van het door het publiek de eenden rijkelijk geoffreerde brood, zich prima weet te be helpen. Twee jaar later, ook een elfstedentocht- winter, ziet Luuk Draayer drie Kemphanen foura- geren in de Jaarsveltstraat, ook in Rotterdam. En dan, oktober 1995: een sproeier boven een in hoge mate kunstmatig gazon bij een pleisterplaats in de gortdroge eindeloosheid van Noord-Namibië. Met een paar Bosruiters en een Oeverloper op dat gazon een gezelschapje Kemphanen, fouragerend met dezelfde bedrijvige motoriek als altijd en over al. Wat een fijne vogel Literatuur Beintema A. c.S. 1995. Ecologische Atlas van de Nederlandse Weidevogels. Schuyt Co. Haarlem. Bruin B.J.M. de N.D. van Swelm. 1988.Broedvogelinventa- risatie Noordelijk Deltagebied 1987. Ministerie van Landbouw en Visserij. Den Haag. Castelijns H.,Marteun E.C.L., Krebs B. G. Burggrae- ve. 1988. Overwinterende Kemphanen Philomcichus pugnax in ZW-Nederland en NW-België. Limosa 61:119-124. Cramp S. c.s. 1983. Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa. Volume 111 Waders to Gulls. Oxford Uni versity Press. Oxford. Lebret,T. 1974. Milieu-dynamiek als factor van het biotoop van een aantal vogelsoorten. Limosa 47100-120. Meininger P.L., Berrevoets C.M. R.C.W. Strucker. 1994. Watervogeltellingen in het zuidelijk Deltagebied, 1987-91. Rijks instituut voor kust en zee rapport RIKZ-94.005, NIOO-CEMO, Middelburg/Yerseke. Osteck E.R. F. Hustings. 1994. Rode lijst van bedreigde en kwetsbare vpogelsoorten in Nederland. Vogelbescherming Ne derland. Zeist. Ouweneel, G.L. 1988. Wat gebeurt er met "Dwars in de weg"? Vogels 48:249. Ouweneel, G.L. 1994. Verslag van een ornithologische reis in Noordoost-Siberië. Het Vogeljaar 42:249-252. Hayman P., March ant J. T. Prater. 1986. Shorebirds. Croom Helm. Londen. Ri-iijn, J.G. van. 1991.The Ruff.T. A.D.Poyser. Londen. SOVON. '1987. Atlas van de Nederlandse Vogels. Almelo. Tucicer, G.M. M.F. Heath. 1994. Birds in Europe.Their Con servation Status. BirdLife International. Cambridge. Zwarts,L. 1974. Vogels van het brakke getijgebied. Amsterdam. *Sinds 1989 broeden er geen Kemphanen meer op Dwars in de Weg en vanaf 1993 werden ook in de overige gebieden in de Grevelingen (Hompelvoet, Slikken van Flakkee) geen broedgevallen meer vastgesteld (Redactie.) Tegenwoordig balen de Kemphanen in september al van de Hollandse kou. Foto: Henk Harmsen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 13