Broedvogelinventarisatie van inlagen, karrevelden, kreken en welen op Schouwen-Duiveland in 1995 Visdieven in de Weversinlaag, 14 september 1984. Foto: Henk Harmsen. Gijs van den Ende Jaarlijks wordt door de Vogelwerkgroep op Schouwen-Duiveland een aantal terreinen geïn ventariseerd tijdens het broedseizoen. Sommige daarvan worden onderzocht volgens de SOVON normen van het Broedvogel Monitoring Project en zijn dan zg. BMP-plots, andere wor den wat minder grondig geïnventariseerd. Al met al wordt er een behoorlijk betrouwbaar beeld van de broedvogelpopulatie van de diverse terreinen verkregen. In dit artikel worden de resul taten weergegeven van de belangrijkste inlagen,karrevelden,een aantal kreken en welen en een schor op het eiland over 1994 en 1995. Eerst een overzicht van de onderzochte terrei nen met de respectievelijke oppervlakten, dit om een beeld te kunnen vormen van het aantal broed- paren per ha. De nummering van de terreinen komt overeen met die van de gebieden op de soortenlijsten (Tabel 1). Omwille van de overzichtelijkheid worden de resultaten weergegeven aan de hand van een be knopte soortenlijst. Opvallende aanwezigheid van niet op de lijst staande soorten wordt apart ver meld. Eerst de inlagen plus het enige geïnventari seerde schor en de karrevelden; de gebieden 1 tot en met 17. Voor de kreken en welen wordt, gezien het afwijkende broedbiotoop, gebruik gemaakt van een iets andere soortenlijst. BESPREKING Inlagen schor Dit seizoen hebben zich in deze broedgebieden 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 14