zigheid van de Kiekendieven zullen ook de ter plaatse broedende Zilvermeeuwen de broedresul- taten van de diverse steltlopers en eenden negatief beïnvloed hebben. Verder werden er twee territo ria van de Bosrietzanger in deze inlaag vastgesteld. Het inlaagje ten westen van Burghsluis kwam er een beetje bekaaid af, vorig seizoen werden er nog 3 Kluten geteld, dit jaar werd er helemaal niet ge teld. Misverstandje? Het verhaal van de Kok meeuw en de Visdief in de Zuidhoekinlagen is be kend. Het is duidelijk dat de populaties zich meer naar het westen hebben verplaatst nl. naar de Cau- ers en de Wevers inlagen. Toch zou de huidige be heerder van de Zuidhoekinlagen (Natuurmonu menten moeten proberen de toegankelij kheid tot het gebied te beperken; verstoring door mensen heeft er toe geleid dat het gebied snel minder aan trekkelijk werd voor de schuwere broedvogelsoor- ten. Bekijken we de bijzondere soorten in de ver schillende gebieden dan zien we dat de Strandple- vier marginaal stand houdt maar nu ook vastge steld werd in de karrevelden achter de Kistersinlaag, hopelijk zien we ze daar het volgend seizoen weer! De verwante Bontbekplevier werd dit jaar nog in een 7-tal terreinen vastgesteld met in totaal 23 paren ,het valt te verwachten dat het met deze soort na de voltooiing van "Plan Tureluur" beter zal gaan. De Noordse Stern heeft het dit seizoen goed ge daan, we zien een lichte stijging van het aantal broedparen. De Zomertalingblijft een zeer schaar se soort, er broedden dit jaar 5 paar in de Westen- schouwse inlaag. Territoria van de Koekoek wer den vastgesteld in de Koudekerkse inlaag (1), Kisters inlaag (1) en Flaauwers inlaag (1). In de Droge Inlaag van Bruinisse werd een broedgeval van de Ransuil vastgesteld. Karrevelden In de Karrevelden van Scharendijke werd een broedgeval van de Zomertaling vastgesteld. Klu ten waren er dit seizoen meer dan andersin de kar revelden achter de Kisters inlaag. Het zwaartepunt van de eilandelijke Grutto-populatie blijft traditie getrouw in de Prunje liggen,met ditjaar 17 paar. De aankoop door Natuurmonumenten van weide gronden en karrevelden bij Levensstrijd zou op termijn ter plaatse een toename in broedgevallen van deze soort te zien moeten geven. Dit jaar broedden daar slechts 3 paar. Na de verdere uit voering van het "Plan Tureluur" zullen we in de karrevelden aan de Zuidkust van Schouwen hope lijk over de hele linie een toename in de broedvo- gelpopulatie kunnen constateren. Kreken en Welen Ditjaar werd de Steenzwaan voor de eerste keer op BMP-niveau geteld. Het gebied heeft te lijden van predatie door Zwarte Kraaien. Ook was de waarnemer niet blij met het succesvolle broedge val van een Nijlgans 5 pulli) ter plaatse. Verder waagden 15 Kluten-paren een broedpoging in een aanpalend bietenland. Hoe dat is afgelopen weten we niet. Ook het Kaaskenswater plus Ronde Weel bij Zierikzee werden dit jaar voor het eerst op BMP- niveau geïnventariseerd. Helaas werden tijdens het begin van het broedseizoen ingrijpende werk zaamheden in het terrein uitgevoerd tbv de aanleg vaneen heempark. Het is jammer dat er van vorige jaren geen broedgegevens bekend zijn,anders zou den er conclusies getrokken kunnen worden over het effect van het park op het gebied. De Maire bij Oosterland blijft een bijzonder vogelgebied, eigenlijk een klein "Plan Tureluur" "avant la lettre". Dit seizoen noteerde de waarne merter plaatse broedgevallen van Baardmannetje (1), Barmsijs (1), Bruine Kiekendief (2), Kwartel (1) Roerdomp (2!) en Torenvalk (1). In de be lendende Geule stelde de waarnemer een broed geval van eenTafeleend vast. Helaas werd de Kuif- duiker van 1994 er niet meer waargenomen als broedvogel. Voor zover bekend heeft de Dodaars dit seizoen in geen enkel van de onderzochte ter reinen gebroed, voor deze soort blijkt, anders dan voor de Fuut, het hoge zoutgehalte van onze kre ken en welen een belemmering om tot broeden te komen. Conclusie In 1995 werd een redelijk aantal inlagen, karre velden, kreken en welen geïnventariseerd. De broedresultaten verschillen gelukkig niet zoveel met die van het vorige jaar. Helaas zien we op lan gere termijn de broed-aantallen en het aantal soor ten gestaag terug lopenHopelijk dat met de verde re uitvoering van het "Plan Tureluur" hier verandering ten goede inkomt. Dit verslag had helemaal compleet en "eiland- dekkend" kunnen zijn als ik had kunnen beschik ken over waarnemingen van de volgende terrei nen: 1. Slikken van Bommenede 2. Kreek in de Nieuw- Nataarspolder bi j Zonnemaire 3. Het Dijk water 4. Kreken van Ouwerkerk 5. Kreken van de Schelphoek 6. Zoeten- en Zouten Haard Scharendijke 7. Sasput bij Dreischor 8. De welen te Schuddebeurs 9. Overige kleine naamloze weeltjes op Schouwen-Duiveland (zie topografische atlas) 10. Het Stelletje bij Zierikzee 11. Inlagen bij Ouwerkerk 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 16