BontbekplevierFoto: Henk Harmsen. Misschien een idee om daar vanuit de Vogel werkgroep voor het volgende broedseizoen ach teraan te gaan. Enkele van de bovenstaande gebie den zullen door de beheerder jaarlijks zeker al geïnventariseerd worden, de gegevens zouden ons ter beschikking gesteld kunnen worden. Met in het achterhoofd een "update" van de Avifauna van Schouwen-Duiveland is dat wellicht geen slechte gedachte. Verder verdient het aanbeveling om de ontwikkelingen betreffende de omlegging van de N-59 nauwlettend te volgen. Wordt het tracé niet door waardevolle broedgebieden geprojecteerd? Wij kunnen met onze inventarisatie-gegevens in de hand zo nodig de planning een andere wending laten nemen. Tenslotte zou het aanbeveling verdienen om er voor te ijveren het schorrengebiedje bij het Stelle tjevan 15 maart tot 1 augustus tot verboden terrein te laten verklaren. En dan ook daadwerkelijk, mid dels afzetting en borden! Dit jaar en vorig jaar wer den er broedpogingen ondernomen door zeker 4 paar Bontbekplevieren. Of deze pogingen resul taat hebben gehad valt te betwijfelen gezien het grote aantal zeekraalsnijders en struiners met hon den die dagelijks het gebied ingaan. Dit jaar waren er ook 6 paar Dwergsterns in het gebied aan het baltsen, door bovengenoemde verstoring is het he laas niet tot broeden gekomen. Dankwoord Bovenstaande waarnemingen werden door de volgende personen verricht: Jan Brusselaars, Gijs van den Ende, Marinus van 't Hof, Jos van Felius, Mario de Vlieger, Hennie Ravesteijn,Ted Sluijter, LeoTromper en Anton Thijsse. Hiervoor dank Literatuur. Werkgroep Avifauna Natuur- en Vogelwacht Schou wen-Duiveland, 1986. De Vogels van Schouwen-Duiveland. De Vries, Zierikzee. Ted Sluijter, 1992. Broedvogels inlagen enkarrevelden in 1991 en 1992: uitvoering "Plan Tureluur" is hard nodig! Zêêlieven, 8 (3/4). Leo Tromper, 1994. Broedvogel Inventarisatie Inlagen 1993. Zêêlieven, 10(1). 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 17