Ver eni gin gs nieuws Schouw en-Duiv eland Natuur- en Vogelwacht activiteitenprogramma 1996 I Noteer de activiteiten waaraan u wilt deelnemen meteen in uw agenda! 26 april Algemene Ledenvergadering en dialezing in de Gereformeerde Kerk aan de Platboslaan 1 te Burgh-Haamstede, aanvang 19.45 uur. Het eerste gedeelte van de avond zal zoals ge bruikelijk besteed worden aan de jaarvergade ring, waarbij onder meer de coördinatoren van de verschillende werkgroepen verslag zullen doen van de activiteiten in het afgelopen vereni gingsjaar. Na de pauze neemt de heer H.Castelijns de aan wezigen in zijn dialezing mee naar het Verdron ken land van Saeftinge. De ware natuur- en vogelwachters combineren deze avond het nuttige met het aangename en geven acte de precence! 11 mei Krekenwandeling in het krekengebied van Ou- werkerk. Verzamelen om 9.30 uur bij de noorde lijke ingang aan de Stelweg. Laarzen aanbevo len. Om de bij de dijkdoorbraak in 1953 ontstane kre ken is een fraai natuurgebied ontstaan met inte ressante overgangssituaties zand-klei,nat-droog en zoet-zout. Staatsbosbeheer is de beheerder van het gebied en gastheer tijdens deze excursie. Zeer de moeite waard om mee temaken. 16 mei Vogelgeluidenexcursie langs en in de Boswach- terij Westerschouwen. Onder leiding van leden van de vogelwerkgroep wordt om 5.15 uur ge start vanaf het parkeerterrein aan de A.v.d.We- ijdeweg. Deze "vroege vogels"-excursie behoort inmid dels tot de echte Natuur- en Vogelwachttradities. Het betekent vroeg uit de veren maar je móet dit een keer meegemaakt hebbenAl was het alleen maar om het krieken vandedageensindenatuur te beleven. 17 mei Dialezing in de Gereformeerde Kerk aan de Platboslaan 1 te Burgh-Haamstede, aanvang 19.45 uur. Jan-Willem Vergeer van Vogelbe scherming Nederland zal aan de hand van dia's de zogeheten Rode lijst-vogels bespreken. Veel van deze bedreigde vogels hebben hun broedge bied in de Zeeuwse wetlands, waarvan een aantal deze avond zeker ter sprake zullen komen. In lichtingen 0113-230075 (zie ook 18 mei) 18 mei Vogelexcursie op de Slikken van Bommenede. Verzamelen om 9.30 uur bij het gebouwtje op de splitsing Zeedijk-Veerdijk tennoorden van Zon- nemaire. Laarzen zijn aan te bevelen Als vervolg op de lezing van de dag tevoren (zie 17 mei) kunnen de liefhebbers deze ochtend samen met Jan-Willen Vergeer op zoek naar vo gels in dit slikkengebied in de Grevelingen. 25 mei Fietsexcursie"Om de Gouwe". Vertrek om 9.30 uur vanaf het parkeerterrein bij MonPlaisier aan Grillig krekenpatroon in Saaftinge. Foto. Aero-Camera. 26 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 28