Verslag gierzwaluwproject Schouwen-Duiveland de Donkereweg te Schuddebeurs. De tocht zal zo'n drie uur duren. In een rustig tempo zullen Bram Coomans en LeoTromper de deelnemers langs de oevers van de vroegere Gouwe leiden. Onderweg wordt letterlijk stilgestaan bij de ont- staangeschiedenis van dit markante stukje Schouwen-Duiveland. Vel bijzondere land schapselementen en de vele daarin voorkomen de vogelsoorten aandacht. Deelname aan deze activiteit kan alleen na telefonische aanmelding op nummer 0118-472527. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar 1 juni. 1 juni Uitwijkdatumvoor fietsexcursie van 25 mei. Sjuni Stadswandeling door Zierikzee met als thema "Natuur in de stad". Start om 11.30 uur bij het ge bouw de driehoek. Kerkhof 8. Het IVN (vereni ging voor natuur- en milieu educatie) organi seert jaarlijks het zogeheten "op pad met het IVN-weekend". In het kader van deze landelijke activiteiten verzorgen een aantal leden van de werkgroep schoolbiologie van de IVN-afdeling Schouwen-Duiveland onder leiding van Marijke van Koeveringe een wandeling waarbij de deel nemers versteld zullen staan van de vele vormen van natuur die de stad te bieden heeft. Inlichtin gen 0111-415260. 16 juni Vogelexcursie rond de Flaauwers- en Weversin laag. Er wordt om 9.30 uur vertrokken vanaf het haventje bij de Heerenkeet aan de Boogerdweg. In de Oosterschelde.de inlagen en de Prunje we melt het altijd van de water- en weidevogels. De mensen van de vogelwerkgroep kunnen er alles over vertellen. 22 juni Blncmdijkexcursie langs de Rietdijk noordelijk van Zonnemaire. Leden van de plantenwerk- groep zullen de deelnemers om 10.00 uur op wachten op de hoek Kijkuilsedijk-Rietdijk. Inte ressant en waardevol hoekje daar bij de Dijkhuisjes. Mooie omgeving ook, daarom al leen al zou je meedoen. 27 juli Vlinderexcursie met specialisten van de Vlinder werkgroep Midden-Zeeland. De locatie is ook hier Dijkhuisjes. Verzamelen om 10.00 uur op de hoek Kijkuitsedijk-Rietdijk.Wie meer wil weten over vlinders en hun relatie met dijkplanten moet zeker aansluiten. Bij ongeschikte weer somstandigheden (veel wind, zwaarbewolkt) wordt de excursie een week verschoven naar 3 augustus. Vooraf even bellen is verstandig. In lichtingen 0111 -653459. 3 augustus Uitwijkdatum voor de vlinderexcursie van 27 juli Tenzij anders vermeld, kan men voor inlichtingen over genoemde activiteiten bellen met Bram Coomans 0118- 472727 (privé) of 0113-211675 (kantoor). De Werkgroep Schoolbiologie en de Vogelwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duive land hebben een bijdrage geleverd aan het Europees Natuurbeschermingsjaar d.m.v. een gierzwaluwpro ject. Het doel van het project was enerzijds bewoners (binnen deze doelgroep werden de basisschoolleer lingen apart benaderd) kennis te laten maken met deze (en andere) medebewoners in stad en dorp en hen te betrekken bij de bescherming daarvan. Anderzijds werd ten doel gesteld lokale overheden te informe ren over de bestaande nestlokaties van gierzwaluwen binnen hun gemeente en hen te wijzen op (mogelij ke) bedreigingen daarvan en suggesties te doen voor de bescherming van deze nestlokaties en het creëren van nieuwe of vervangende en hen zo actief te betrekken bij de bescherming van de gierzwaluw en te zor gen dat deze karakteristieke vogel niet uit het stads- of dorpsbeeld verdwijnt. Tentoonstelling Het project startte met de organisatie van een tentoon stelling en het maken van een folder. De tentoonstelling werd geleend van de Stichting Gierzwaluwenwerkgroep Nederland. Deze stichting en met name Marjous Moer- mans stond ons met raad en daad ter zijde. Van 19 t/m 28 april was de tentoonstelling te bezichtigen in de openba re bibliotheek "De Stolpe" in Zierikzee. Op 22 april werd aldaar het project officieel gestart door Mr. Asselbergs. burgemeester van de Gemeente Zierikzeeeen gierzwa luwdakpan te overhandigen. De Gemeente Zierikzee stelde gelijk een daad door de Werkgroep een aantal gier- zwaluwkasten aan te bieden en deze op te hangen aan een dakgoot van gebouw "De Driehoek". Door isolatie van het erboven gelegen pannendak waren hier in het vorige jaar een aantal nestlokaties verloren gegaan. Deze nest kasten zijn terstond in gebruik genomen, maar nog niet door gierzwaluwen! Deze vogels zijn nogal kieskeurig en hebben bovendien voorkeur voor al gebruikte nesten. We kijken met spanning uit naar het volgend jaar. Het is moeilijk te zeggen hoe groot de belangstelling voor de tentoonstelling was. Ongetwijfeld hebben de be- 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 29