Verenigingsnieuws Schouwen-Duiveland Kinderen spelen het gierzwa- luwspel. Foto:Rita de Ligt. zoekers van de bibliotheek er een blik op geworpen. Wei nig mensen gaven zich echter op voor de voorlichtingsbij eenkomst op 25 april 1.1. en het viel op dat de mensen die kwamen al relaties hadden met de Vogelwerkgroep, de Werkgroep Schoolbiologie of de Natuur- en Vogelwacht. Lesbrief gierzwaluwen Begin april werd naar alle scholen op het eiland een gierzwaluwlesbrief, bestaande uit een spel, een bouw plaat en achtergrondinformatie, gestuurd. De reacties waren heel positief. Het spel heeft inmiddels zijn weg in Zeeland gevonden en ook de Gierzwaluwenwerkgroep Nederland reageerde enthousiast. Speurtocht "Natuur in Zierikzee" Op 9 mei werd er een informatiebijeenkomst gehou den door de vrijwilligers van de Werkgroep Schoolbiolo gie. De speurtocht naar natuur in Zie-rikzee was toen na melijk in concept klaar. Vier scholen wilden de tocht testen en 15 juni was het een drukte van belang rond de Dikke Toren. Kinderen en leerkrachten reageerden en thousiast. De enige teleurstelling was dat er vanwege het weer weinig vogels te zien waren en de gierzwaluwen lie ten zich helemaal niet zien.Na wat aanpassingen wordt de tocht opgenomen in het aanbod van de Werkgroep Schoolbiologie. Gierzwaluwtellingen Om het advies in de richting van gemeenten en andere belanghebbenden te onderbouwen werden er op 2 en 29 juni in Zierikzee 3 gierzwaluwtellingen gehouden. De twee tellingen van 2 juni vielen te vroeg in het broedsei- zoen, waardoor lang niet alle vogels al aanwezig waren. Er werden respectievelijk 46 en 34 vogels in het centrum van Zierikzee geteld. Op 29 juni werden er 95 vogels ge teld. Mede door de ons bekende broedlokaties, wordt het aantal broedparen op 50 geschat.Voor heel Schouwen- Duiveland schatten we het aantal broedparen op 250. Hetgeen zou beteken dat de populatie sinds 1986 redelijk stabiel is; toen werd deze geschat op 200 geschatDe eer ste melding van gierzwaluwen kwam dit jaar vroeg: 23 april in Zierikzee. De allerlaatste werd in Zierikzee nog op 24 augustus bij het nest aangetroffen. Op 10 oktober werd de laatste? doortrekker bij Levensstrijd gesigna leerd. Conclusies en aanbevelingen Het project werd afgerond door een informatiepakket toe te sturen aan alle gemeenten en woningbouwvereni gingen op Schouwen-Duiveland. Dit pakket bevatte het gierzwaluwspel.de bouwplaat,een beschrijving van de le venswijze van de gierzwaluw, de folder van de Zeeuwse Milieufederatie i.h.k.v. N'95,de gierzwaluwfolder en ad viezen ter bescherming van de gierzwaluw opgesteld door de Vogelwerkgroep,dit alles werd vergezeld van een brief die één en ander nog eens nader toelichtte. Wat het project zelf betreft denken we dat er veel werk verzet is en we op geslaagde en minder geslaagde onder delen terug kunnen zien. Een aanbeveling voor andere natuurclubs: "Doe eens een project samen met een ande re werkgroep!" Voor de gierzwaluwen zal in de toekomst moeten blij ken welk nut het project heeft gehad. Dat hangt af van de gemeenten, woningbouwverenigingen, architecten, bur gers en onszelf. Wij houden ze (de gierzwaluwen) in ieder geval nauwlettend in de gaten in N'95,'96.'97....enz. Gijs van den Ende, namens de Vogelwerkgroep Rita de Ligt, namens de Werkgroep Schoolbiologie 28

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 30