Korte Bijdragen Broedde de Aalscholver ook in 1953 op Schouwen-Duiveland? De Huiszwaluw op Schouwen-Duiveland steeds verder achteruit Broedende Aalscholvers zijn op Schouwen-Duiveland uit de 19de eeuw bekend van Drei- schor en Viane (tot 1951).Tijdens de inundatie van 1944-'45 kwamen Aalscholvers in de eende- kooi van Ellemeet (250 paar) en in de kooi van Oosterland (500 paar) tot broeden. Latere po gingen in 1946 mislukten1). In 1953 stond Schouwen-Duiveland voor een groot deel onder water. Volgens Jacob Viergever zwommen Paling, Schol en Bot massaal naar bin nen. Er viel ook mosselzaad en zelfs moet er een Bruinvis gezwommen hebben. Het geraamte werd op een klamp hooi in een schuur gevonden2). In de fotocollectie van het waterschap Schou wen-Duiveland vond ik een foto van een houten baken bij Schelphoek (Serooskerke) met daar bo venop een groot takkennest, vermoedelijk van een Aalscholver (foto 1 juli 1953). Het was niet te zien of de Aalscholvers er ook echt gebroed hebben en andere gegevens zijn mij niet bekend (weet een van de lezers meer?) Momenteel broeden Aalscholvers in onze om geving op Voorne in de duinen en op een eiland in het Veerse Meer. Hernieuwd broeden van de Aal scholvers op Schouwen-Duiveland is te verwach ten, wellicht in het Dijkwater, bij Oosterland. Schelphoek of op een eiland in het Grevelingen- meer. Frans Beekman "De vogels van Schouwen-Duiveland", 1986 2) "Flora en fauna tijdens en na de overstroming", in Gekwelde Grond. 1958. Gijs van den Ende Ook dit jaar werd de eilandelijke Huiszwaluw-populatie door enkele leden van de Vogel werkgroep integraal geteld. Dit was de derde opeenvolgende jaarlijkse telling. In Tabel 1 wor den de resultaten van de driejaren weergegeven. Tabel 1 .Aantallen bewoonde nesten van de Huiszwaluw Delichon urbica op Schouwen-Duiveland in de jaren '93 t/m '95 jaar '93 '94 '95 93/94 94/95 93/95 aantal 832 694 578 -16.6% -16.7% -30.5% De in '94 begonnen sterke daling zette zich in '95 in gelijke mate voort. Opvallend daarbij was dat er niet overal sprake was van afname. Zierikzee liep in '95 terug van 41 naar 15 nesten wat een daling is van maar liefst -63.4%, Burgh-Haamstede gaf daarentegen een stijging te zien van 56 naar 78 nes ten +39.3%. Oosterland was de enige kern waar de populatie stabiel bleef. Hier werden in '94 en'95 28 bewoonde nesten aangetroffen. Er werden in 1995 nog maar 2 kolonies gevonden (een kolonie is een object waar meer dan 20 nesten worden aange troffen) tegen 3 in het jaar daarvoor. Voorts bleek dat het totaal aantal nesten in '95 aan een groter aantal objecten dan in '94 werd geteld; resp. 201 en 183. In de in 1994 opgehangen kunstnesten( totaal 70 stuks) vestigden zich in '95 slechts 3 paar Huis zwaluwen; een bezetting van slechts 4.3%. Overi gens is het bekend dat het een aantal jaren kan duren voordatzwaluwen een kunstnest betrekken. We houden moed Oorzaken van achteruitgang. Behalve de reeds bekende oorzaken voor de achteruitgang van de soort in Nederland, dook in de literatuur een nieuw treurig feit op; in de over- winteringsgebieden. met name in West-Afrika worden Boeren-en Huiszwaluwen op grote schaal gevangen en opgegeten. Met lijmharken worden de in het olifantsgras overnachtende vogels verza- 30

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 32