TV T Philipsdam Tabel 2.Twee bij twee vergelijking van vlieghoogtes tus sen soorten en soortgroepen (hoogwatertrek overdag, alleen situaties met aantal groepen> 10; statistische toet sing nachtelijke situatie niet mogelijk, omdat er uit die si tuatie te weinig waarnemingen van andere soorten en soortgroepen dan steltlopers beschikbaar waren). Soort(groep) Vlieghoogte aantal malen' hoger gelijk lager Aalscholver 6 5 0 Rotgans 8 12 2 Eenden 8 12 5 Meeuwen 4 13 6 Steltlopers 0 9 17 'zie voor details Spaans et al. (1995). verschil gevonden (14 april, Zandkreekdam, naar binnen komende vogels hoger vliegend dan naar buiten gaande). Voor steltlopers was voor beide beschikbare situaties het verschil significant (30 maart en 12 april, Philipsdam, naar buiten gaande vogels hoger vliegend dan naar binnen komende) en voor meeuwen in een van de vier beschikbare si tuaties (13 april, Zandkreekdam, naar binnen ko mende vogels hoger vliegend dan naar buiten gaande), 's Nachts passeerden steltlopers in 7 van de 10 beschikbare situaties op significant grotere hoogte de dammen en dijken dan overdag (figuur 3). Soms werd bij steltlopers een tweedeling in vlieghoogtes gezien. Zo vlogen Kluten op 17 no vember op de Philipsdam op hoogten tot 50 m over (andere soorten tot 25 m). De Kluten weifelden ook sterk om de dijk te passeren, een geheel ander gedragspatroon dan we bij de andere soorten Wulpen. Foto: Henk Harmsen. n vogels dag —O— n groepen dag n groepen nacht ~i i i*Ti f T r r i T T iiiiiir 4.05 3.45 3.25 3.05 2.45 2.25 2.05 1.45 1.25 1.05 0.45 4.05 3.45 3.25 3.05 2.45 2.25 2.05 1.45 1.25 1.25 1.05 0.45 tijd voor hoogwater Figuur 2. Verloop hoogwatertrek over de Philipsdam ten opzichte van het tijdstip van hoogwater nabij de Kram- mersluis (Philipsdam). De lichte en donkere pijlen geven het tijdstip aan waarop overdag respectievelijk 's nachts de getijzone ter plekke onder water liep (geen pijl getij- zone niet geheel onder of tijdstip onbekend).

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 7