Overtijende Scholeksters, Zilverplevieren, Rosse Grutto's, Drieteen-, Krombek-, Bonte- en Kanoetstrandlopers in de Weversinlaag. Foto: Henk Harmsen. Vrijwel zeker ging het hier om dezelfde vogels die overdag op akkers op iets minder dan 1 km afstand hadden overtijd. De laatstgenoemde hvp was die nacht namelijk niet bezet. Discussie Hoogwatertrek Op alle dammen en dijken waar de hoogwater- trek is bestudeerd, werden 's nachts steltlopers waargenomen die bij opkomend water naar bin nendijks gelegen hvp's vlogen. Aalscholvers wer den 's nachts niet waargenomen, rotganzen en meeuwen slechts incidenteel en eenden maar zo af en toe. Deze soorten en soortgroepen werden over dag ook veel terugvliegend waargenomen. Waar schijnlijk was er bij deze vogels maar in enkele ge vallen sprake van echte hoogwatertrek. 's Nachts blijven deze pendelbewegingen tussen binnen- en buitendijkse gebieden kennelijk achterwege. Ook steltlopers vlogen 's nachts tijdens de hoogwater- trekperiode weinig terug naar buitendijkse terrei nen. Het aantal steltlopers dat 's nachts werd waarge nomen, was in veel gevallen kleiner dan overdag. Dit was ook te verwachten, omdat 's nachts zowel de afstand waarover kon worden waargenomen als de detectiekans van de vogels kleiner was. Vooral bij een donkere achtergrond was de detectiekans klein, omdat dan vaak alleen roepende vogels kon den worden gedetecteerd. Het is niet bekend welk aandeel van de groepen 's nachts gehoord konden worden. Er passeerden in ieder geval verscheidene malen groepen waarvan geen enkele vogel riep. Verder was bij een donkere hemel meestal ook het aantal roepende vogels moeilijk te bepalen. Het was niet mogelijk om voor deze foutenbronnen te corrigeren. Het blijft daarom onzeker of er inder daad (veel) minder steltlopers de waarnemings posten zijn gepasseerd dan overdag. Het verloop van de hoogwatertrek was 's nachts niet wezenlijk anders dan overdag. Wel leken de vogels op een grotere hoogte over te vliegen dan overdag. Dit was zowel in heldere als in donkere nachten het geval. De betrouwbaarheid van de ge schatte vlieghoogtes in donkere nachten is echter niet erg groot, omdat deze schattingen veelal geba seerd zijn op vogels die alleen roepend werden waargenomen. Hvp's 's Nachts werden op de hvp's die ver van water lagen, meestal geen steltlopers waargenomen. Wanneer wel vogels werden gezien, waren de aan tallen steeds (veel) kleiner dan overdag. Daarente gen werden wel altijd vogels gezien op de hvp's die in of nabij kreekrestanten lagen. Soms waren de aantallen op deze hvp's 's nachts zelfs groter dan 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 9