r* r Wintervogels op Goeree-Overflakkee 1995-1996 V Vogelwerkgroep Goeree-Overflakkee Weersomstandigheden Na verschillende zachte winters hadden we deze keer weer eens een strenge winter. Reeds in no vember en begin december vroor het. Ook rond de jaarwisseling was het koud. De langste periode met lage temperaturen in januari en februari leidde in Friesland bijna tot een Elfstedentocht. Maart kende ook veel koude dagen enzelfsbegin april be leefden we nog een vorstperiode. De neerslag was zeer gering, dus ook niet in de vorm van sneeuw. Een enkele keer ijzelde het lichtjes. Op de 6 zaterdagse teldagen hadden we enkele keren geluk. Sombere voorspellingen kwamen niet helemaal uit, zodat we toch redelijk telweer hadden, alhoewel er wel steeds veel wind stond. Tabel 1. Aantal ganzen op Goeree-Overflakkee in de winter 1995-1996. Soort/datum okt. nov. dee. jan. feb. mrt. Rietgans 1 247 1289 844 668 2 Kleine Rietgans - - 11 1 - 4 Kolgans 14 2054 2932 5754 2175 1164 Grauwe Gans 1905 8716 7682 8800 3916 1624 Brandgans 255 8174 11982 27962 25433 14085 Rotgans 58 828 850 1062 582 788 Ganzen In vergelijking met andere ganzensoorten neemt de Rietgans op Goeree-Overflakkee een be scheiden plaats in. Toch is deze soort een vaste overwinteraar. Meestal blijft de aanwezigheid op de pleisterplaatsen (voornamelijk op Oostflak- kee) beperkt tot de maanden december en januari, door het aanhoudende koude weer bleven de Riet ganzen deze keer tot ver in februari. Over het algemeen kunnen we rekenen op een twee a drieduizend Kolganzen.De afgelopen jaren kwamen we daar enkele keren ver bovenuit. Afge lopen winter was dat het geval in januari. Toen tel den we er dubbel zoveel. Meer dan 3100 Kolganzen verbleven op de Noordelijke en Zuidelijke Slikken en nog eens 1300 in de Oude Oostdijk. Ook in de Koudenhoek werden regelmatig Kolganzen ge zien. Neerstrijkende Rietganzen. Foto:Henk Harmsen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 10