maken voor j anuari toen ineens 20 Blauwe Kieken dieven rond zwierven. Regelmatig maar vaak in ge ring aantal, werd de Sperwer gezien. Eigenlijk hopen we in de toekomst meer Sperwers te kunnen tellen, i.v.m. het aanplanten van bos(jes) moet ons gebied daarvoor aantrekkelijk worden. Ruigpootbuizerd en Smelleken komen in haast elke telling voor, maar in kleine aantallen. De meeste kenmerkende Roofvogels voor ons telgebied bleven de Buizerd en de Torenvalk. Bij deze twee soorten is de dynamiek in de natuur zeer duidelijk waar te nemen. Een jaar of acht geleden begon de opmars van de Torenvalk. Dat duurde tot twee jaar geleden toen het aantal Torenvalken in eens hal veerde. Maar afgelopen telseizoen herstel de zich de stand heel sterk. Een goede voedselsitu atie en een prima broedseizoen waren daarvoor aansprakelijk. Koude winters zijn niet bevorderlijk voor de Torenvalk, maar een voldoende hoeveel heid muizen moet de meeste toch door de winter heen geholpen hebben. De opkomst van de Buizerd begon vier j aar gele den met als hoogtepunt de winter van 1994/1995. Afgelopen winter was het weer iets minder goed gesteld met de Buizerd, maar in januari werden er toch nog 62 waargenomen. Gelukkig werden in alle wintermaanden Slechtvalken gezien. Meestal waren het er 2, maar in december en januari zelfs 3. Dus een regelmatige, graag geziene gast, die we met de grootste interesse zullen blijven volgen. Ook deze winter werd de Zeearend gesignaleerd. Deze keer op de Kramer Slikken. Buiten onze tel dagen om werden ook nog eens 2 Zeearenden ge zien! Tot slot van het roofvogeloverzicht kunnen we nog melding maken van de waarneming van een Rode Wouw. Deze bijzondere gebeurtenis deed zich voor in polder Het Oudeland van Ouddorp. Tabel 3. Aantal zwanen op Goeree-Overflakkee in de winter 1995-1996. Soort/ okt. nov. dec. jan. feb. mrt. Knobbelzwaan 169 128 156 261 96 63 Kleine Zwaan - 68 460 168 2 - Wilde Zwaan - - 1 - - - Zwarte Zwaan 2 1 1 1 - - Zwanen De Zwanen waar we in de winter het meest naar uitkijken zijn de Kleine Zwaan en de Wilde Zwaan. Wat betreft de laatste soort kwamen we er bekaaid af. Slechts in december werd 1 Wilde Zwaan geno teerd. Het aantal Kleine Zwanen was de laatste winters flink toegenomen. In de maanden decem ber en Januari kon dat oplopen tot zo'n 700 ex. Vo rige winter werd een maximum van 540 vastgesteld en afgelopen winter was dat weer iets minder. In december pleisterde een groep van 460 Kleine Zwanen tussen Sommelsdijk en Nieuwe-Tonge op aardappelresten. Vanuit andere polders kwamen deze keer geen meldingen van groepen Kleine Zwanen binnen. Op de Zuidelijke Slikken werden wel één keer 11 ex. waargenomen. Tabel 4. Aantal kraaien op Goeree-Overflakkee in de winter 1995-1996. Soort/ datum okt. nov. dec. jan. feb. mrt. Vlaamse Gaai 17 14 17 16 10 13 Ekster 138 239 161 186 197 204 Kauw 700 995 957 928 943 536 Zwarte Kraai 223 186 175 220 169 224 Bonte Kraai -- 1 - - - - Kraaien De landerijke wintertellingen zijn begonnen als ganzentellingen. Iets later zijn daar de roofvogels bijgekomen. Als vogelwerkgroep hebben we daar de zwanen bijgedaan. Na enkele discussies tijdens vergaderingen van de Vogelwerkgroep werd be sloten ook de kraaien te gaan tellen. We wilden de ontwikkelingen bij deze soorten (o.a. de toename van de Ekster in de gaten houden. Tabel 5. Aantal pairijzen op Goeree-Overflakkee in de winter 1995-1996. Soort/ datum okt. nov. dec. jan. feb. mrt. Patrijs 9 26 42 66 18 15 Patrijs Nog weer later is daar de Patrijs bijgekomen. Door de opzet van deze tellingen is het niet goed mogelijk het telgebied op kleinere of wat meer ver borgen levende vogels precies te onderzoeken. Dat we deze tellingen toch opschrijven heeft te maken met het feit dat we willen weergeven hoe vaak (of hoe weinig!) we tijdens onze teldagen Patrijzen te genkomen. Nauwkeuriger aantallen proberen we in dit jaar bijeen te krijgen. Niet onvermeld mag blijven dat de 66 Patrijzen in januari in ieder geval het hoogste aantal van de laatste jaren was. 42

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 12