Landinrichting Ouddorp-West (8) Wout Visser Ontwerp-plan Het is al een paar jaar geleden dat er iets is gemeld over de Herinrichting Ouddorp-West. Op dat moment waren de plannen in grote lijnen bekend,maar moest de inspraak en de besluitvorming nog volgen. Voor de natuur was de inzet,zoals uiteindelijk weergegeven in het ontwerp-plan, in hoofdlijnen de volgende: -Ca. 65 hectare natuurreservaat (inclusief het al bestaande natuurgebied de Kleistee) in het zandwallengebied, vooral in de omgeving van de Kelderweg. - In het zandwallengebied ongeveer 130 hectare beheersgebied. De nadruk zal hierbij liggen op het behoud van de natuurwaarden van de zandwallen. - Verder ongeveer 20 hectare bosaanleg en bosontwikkeling, voornamelijk langs de noordkant en oostkant van het zandwallengebied. - Reservaatvorming voor de Preekhilpolder.oppervlakte circa 12 hectare. - Ongeveer 125 hectare natuurontwikkeling in de (strand)polders. Globaal zal ruim 200 hectare in het gebied een natuurbestemming gaan krijgen. Voorlichting en inspraak Nadat het eerste ontwerp-plan gereed was volg de er begin '94 een periode van voorlichting en in spraak. In Ouddorp zijn twee drukbezochte voor lichtingsavonden gehouden, waar de plannen zijn toegelicht en de gelegenheid bestond om vragen te stellen. Ook konden mensen op een apart spreek uur hun wensen, grieven en commentaar kenbaar maken. Ook hier is druk gebruik van gemaakt. Ver volgens bestond de gelegenheid om schriftelijk be zwaar te maken. De bezwaren hadden vooral be trekking op de volgende onderwerpen: de ontslui ting van vooral het zandwallengebied door wan del-en fietspaden,dat door veel bewoners werd ge zien als een bedreiging van hun woongenot,de pro blematiek van de "huiskavels": welke grond hoort nou rechtstreeks bij een boerderij of woning en kan daarom geen natuurbestemming krijgen? en zoals was te verwachten bezwaren tegen het onttrekken van gronden aan de landbouw ten behoeve van de natuur. Ook vanuit de richting van de recreatiesec tor zijn veel bezwaren geopperd. Omdat meer grond een betere (natuur)bescherming krijgt, lijkt verdere uitbreiding van de recreatieterreinen in de toekomst minder goed mogelijk te worden. Alle bezwaren (ruim 160) zijn door de commis sie behandeld en beantwoord. Een aantal bezwa ren heeft geleid tot aanpassingen van het ontwerp plan. Voor de natuur was het belangrijkste gevolg dat slechts een deel van de natuurreservaten in het zandwallengebied kunnen worden gerealiseerd. Door de problematiek van de huiskavels vielen grote stukken af. Afgesproken isnu om in een twee de ronde alsnog de totale oorspronkelijk vastge stelde omvang te realiseren. Ook van de geplande "bosaanleg" is weinig overgebleven. Oorspronkelijk waren hiervoor percelen aangegeven, maar inmiddels is het bos "zwevend" geworden. Er is een gebied aangewe zen waarbinnen bosaanleg plaats kan vinden. Gevreesd mag worden dat van deze doelstelling weinig meer terecht zal komen. In het najaar van '95 is het aangepaste plan toegezonden aan het be stuur van de provincie Zuid-Holland en konden mensen die nog steeds bezwaar hadden formeel een bezwaarschrift indienen bij de provincie. Zo juist (22mei jl) heeft de vaststelling plaatsgevon den en kan de uitvoering officieel van start gaan. Het plan is zonder al te grote wijzigingen aangeno men. En verder... Behalve dat het feitelijke plan is afgerond zijn ook nog een aantal andere onderdelen verder uit gewerkt: Bij wijze van proef is door een aantal agrariërs ervaring opgedaan met randbeheer van de zand wallen. Dit is gedaan om te komen tot een overeen komst voor het beheer van de randen van de zand wallen. Het gaat hierbij om het handmatig bewerken van een strookje grond langs de zand wallen, zodat die niet worden door mechanische bewerkingen,zoals ploegen worden beschadigd,of worden aangetast doordat er bestrijdingsmiddelen of kunstmest op de wal terechtkomen. Hier staat dan een financiële vergoeding tegenover. De proef is met veel enthousiasme uitgevoerd, maar het 52

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 22