Verenigingsn ieuws Schouw en-Duiv eland Natuur- en Vogelwacht activiteitenprogramma tuin gebivakkeerd, vretend aan een Veldesdoorn, die hij systematisch van zijn knoppen ontdeed. Een keer of drie kwam de vogel naar beneden en dronk wat uit de vijver. Op de grond viel de rode kleur dan ook het meest op. De vogel verdween soms een half uurtje, maar was daarna weer present in de Veldes doorn.Hij was niet erg schuw en het lukte me eren- kele dia's ter determinatie van te maken. In de Vogel kalender van 1995. uitgegeven door Stichting Het Vogeljaar, staat toevallig een opna mevan een Haakbek.zij het een juveniel mannetje. Ik lees daar dat deze soort slechts zes maal in Ne derland is waargenomen, de laatste in 1969. Door een beetje pech deze winter heb ik de Pestvogels misgelopen, maar daarvoor een Haak- bek in mijn tuin teruggekregen. Overigens zong diezelfde middag mijn eerste Tjiftjaf van dit jaar in de tuin. Gertjan de Zoete Nieuweweg69 3248 BD Melissant Haagbek Foto: Gertjan de Zoete. Noteer de activiteiten waaraan u wilt deelnemen meteen in uw agenda! 5 oktober Paddestoelexcursie op het landgoed GAD RA (Geluk Aanwezig Door Rijke Arbeid). Grote kans dat tijdens deze excursie geluk aanwezig is door rijke vondsten. Het gebied staat bij kenners hoog aangeschreven. Onder gunsti ge omstandigheden zullen vele soorten te be wonderen zijn: giftig en niet giftig, fraai van kleur of onopvallend, leuk voor de bomen of juist hun dood...Jeltje Lanting weet er erg veel van en zal de paddestoelendans leiden. Ze wil graag verzamelen op het parkeerter rein aan de Vroonweg en precies om 9.30 uur beginnen. 12 oktober Actieve-ledendag De leuze "voor wat, hoort wat" is voor het be stuur ieder jaar de terechte aanleiding tol het organiseren van een actieve-ledendag. Alle "vogelwachters" die zich in het lopende jaar op een of andere manier voor de vereniging verdienstelijk maakten worden dan met part ner uitgenodigd voor een uitstapje naar een interessant natuurgebied op of buiten Schou- wen-Duiveland. De dag is in de eerste plaats bedoeld als waardering voor ieders gelever de bijdrage, maar is ook bij uitstek de ge legenheid om nieuwe contacten te leggen of oude te versterken. Het gebruikelijke afslui tende gezamelijke etentje kan wat dat betreft eveneens een steentje bijdragen. Er wordt momenteel druk gezocht naar een leuke loca tie. Noteert u, als u tot de groep actievelingen behoort, de datum vast in uw agenda. U ont vangt tezijnertijd een uitnodiging. 19 oktober Vogeltrekexcursie met deskundig commen taar van leden van onze vogelwerkgroep. Veel insectenetende soorten zijn al terug naar hun overwinteringsgebieden. De gier zwaluw bijvoorbeeld al sinds juli. Veel zaad- en besseneters vertrekken later en half okto ber is de najaarstrek dan ook in volle gang. Een plek waar deze vliegbewegingen goed geobserveerd kunnen worden is bovenaan de trap bij de rotonde in Westenschouwen. Wie dat een keer samen met ervaren vogelaars wil meemaken kan zich daar om 8.00 uur ('s mor gens) melden. Verrekijker en dikke jas on misbaar! Voor informatie over deze activiteiten kan men terecht bij Bram Coomans 0118-472527 (privé) of 0113-211675 (kantoor). 55

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 25