Wat eet een Kerkuil in het Zeepe? Analyse van een kerkuilmenu in het vroege voorjaar, met speciale aandacht voor de Noordse Woelmuis en de zoogdierenatlas Jan-Willem Vergeer Kerkuilen broeden de laatste jaren weer in toenemend aantal op Schouwen-Duiveland. Het door Rinus van't Hof verrichte kerkuilwerk -plaatsen van nestkasten in schuren, contacten on derhouden met boeren- is daar niet vreemd aan. Sinds enkele jaren wordt ook weer aan de rand van het duingebied gebroed.Toch was auteur zeer verrast door de vondst, op 17 maart, van verse kerkuilbraakballen in het Zeepebos.De ballen waren afkomstig van een in een oude eik verblij vende vogelOp 13 april werd op dezelfde plaats een aantal braakballen gevondendaarna niet meer. De gevonden braakballen werden voor nader onderzoek meegenomen. Wat het uitplui zen opleverde,leest u in dit verslag. Voorzover bekend zijn de enige tot nog toe in het Zeepe verzamelde braakballen afkomstig van een Torenvalk, in december 1988. Dit leverde een Veldmuis, drie Noordse Woelmuizen en een Bos muis op (Mostert 1989). Lifetrap-onderzoek naar het voorkomen van (spits)-muizen is in het Zeepe nog niet gedaan. Kerkuilen hebben gewoonlijk een jachtgebied van enkele vierkante kilometers rondom een vaste roest- en/of broedplaats. Bij de Zeepe-uil bestaat het jachtgebied waarschijnli jk uit het hele Zeepe- gebied.de noordwestelijke rand van de Boswach- terij.het westelijk deel van Burgh.de rand van het Slotbos en de weilanden aan de Vertonsweg. Kerkuilen produceren normaliter één braakbal per etmaal (de Jong 1995). Daarvan uitgaande,mag worden aangenomen dat de 47 gevonden braak ballen van de Zeepe -uil ongeveer zijn geprodu ceerd tussen 22 februari en 13 april. In totaal wer den resten van 237 gewervelde prooien aangetroffen in de braakballen. In het volgende worden de resultaten per soort besproken. Bosspitsmuis Met in totaal 83 exemplaren, 35 van het totaal is de Bosspitsmuis de meest gevonden prooi van de Zeepe-kerkuil. Met name 's winters vormen Bos- spitsmuizen in Zeeland vaak een substantieel deel van het kerkuilen-menu. Toch is dit de eerste ge analyseerde Zeeuwse kerkuil-braakbalpartij 90

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 12