Insekten op de akkerranden van "Zonnestraal" in 1996 Keesde Kraker Wat is de betekenis van de bloemrijke akkerranden ten oosten van Brouwershaven voor in sekten? Dat was de vraag die Peter de Koeijer, initiatiefnemer en coördinator van project Zon nestraal, graag beantwoord wilde zien. Om een goede indruk van de waarde van deze akkerran den voor insekten te krijgen zijn door mij een zevental proefstroken regelmatig geïn ventariseerd. Akkerrand nabij Noordbosweg/Kijkuitsedijk lokatie 2). Foto:Kees de Kraker. Samenstelling plantensoorten en bewerking van de akkerranden Bij de start van het project Zonnestraal in het voorjaar van 1995 is men begonnen met het inzaai en van diverse kruidenmengsels of kleurige gewas sen op de akkerranden. Het beoogde mengsel (Klaproos, Korenbloem, Ridderspoor, Bolderik) bleek echter dermate kostbaar in aanschafte zijn (zo'n f200,-/kgbij een aanbeveling van 4 kg/ha),dat vooreen deel werd uitgeweken naar zaden die in de akkerbouw meer gangbaar zijmTeunisbloem,Gele mosterd en Bladramenas. In 1996 is daar Phacelia nog bijgekomen (kosten voor deze zaden per kg ca. f4-). Dit voorjaar zijn de akkerranden voor een deel geploegd en ingezaaid met een nieuw meng sel/gewas,een ander deel werdgecultivaterden bij- gezaaid en tenslotte werden enkele stukken in het geheel niet bewerkt. Voorjaar 1996 was koud en de groei van de gewassen kwam maar traag op gang. Met name de helemaal overnieuw gezaaide ge deelten kwamen pas laat in het seizoen in bloei. Akkerrandbeheer "Zonnestraal" Met de komst van de landinrichting Schouwen-Oost werd erdoor vertegenwoordigers uit de agrarische sec tor enigszins wantrouwend aangekeken tegen inrich tingsmogelijkheden voor verbetering van de ecologi sche infrastructuur (bijvoorbeeld natte oeverstroken met riet langs watergangenen aanleg van toeristische fietsroutes daar langs. Gestimuleerd door experimen ten met agrarisch natuurbeheer elders, waarbij de boe ren ook zelf een graantje meepikken van de gelden voor natuurbeheer, werden de mogelijkheden op dit gebied verkend en ontstond het project "Zonne straal". Hierbij wordt langs de akkerrand een strook van 9 meter breed niet bemest, niet be werkt en niet ge oogst. De stroken zijn ingezaaid met een kleurig bloemenmengsel om zowel insekten als toeristen te plezieren. De deelnemende boeren ontvangen hier voor een vergoeding per oppervlakte-eenheid akker rand. De kosten hiervan worden gedragen door de E.E.G. en hel Rijk (75%) en voor de resterende 25% door Waterschap, Gemeente en Provincie. In eerste in stantie betreft het hier een proefproject voor drie jaar. 93

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 15