zamelen aangaande het aantal nesten waarvan de eieren zijn uitgekomen. Vermeldenswaard: een baltsende watersnip op 20-04-1994 In 1995 is er meer tijd en moeite ingestoken. On danks dat, gaat er buiten natuurlijke problemen van onze broedvogels,zoals predatie doorkraaien, eksters, hermelijn, wezel etc., nog meer fout. De communicatie tussen mensen geeft toch nog wel eens problemenMet voor onze vogels soms catas trofale gevolgen. Bij bepaalde bewerkingen van een perceel maisland,personeel vergeten in te lich ten met als resultaat alle nesten kapot/verdwenen. Of bij het drijfmest uitrijden, nesten compleet onder de stront. Helaas dit soort voorvallen ge beurt. Er direct aan toevoegend dat er beslist geen moedwil c.q. onwil aan ten grondslag lag, maar een communicatie probleem. Dat plotseling verander de weersomstandigheden aanleiding kunnen zijn dat de gemaakte plannen totaal veranderen. Ge maakte afspraken kloppen dan niet meer. Hoe be reikt men dan elkaar midden op de dag U ziet het is vaak niet zo eenvoudig als men denkt. Gelukkig ook positieve dingen.Tijdens be werkingen van percelen waarop zich nesten be vonden, deze nesten verleggen tijdens ploegen en zaaiklaar maken en inzaaien met uitkomen van de eieren tot resultaat. Het oppakken van pas uitge komen kieviten en in het naast gelegen stuk wei land plaatsen. Dit heeft men nodig om de moed erin te houden. In 1995 zijn alle goede bedoelingen en moeite ten spijt, bij een kwart van de nesten de eieren niet uitgekomen. In 1996 ging helaas alles niet veel beter. Vermel denswaard: een poging doorSiebKuiper.om totaal door drijfmest besmeurde eieren te reinigen een nieuw schoon nestkuiltje te draaien en de eieren weer te plaatsen. Met als resultaat gezonde jongen Dit geeft enorm veel voldoening. Tevens wer den dit jaar op een perceel weiland waar schapen ingejaagd werden, op de daar aanwezige nesten, nestbeschermers geplaatst. De nestbeschermers werden door de schapen als schuurpaal gebruikt. Gevolg: verlaten nesten. Verder viel op dat perce len die waren voorzien van ouderwetse stalmest een duidelijke voorkeur hadden bij de kieviten. In 1996 ging helaas 35 van de nesten verloren. Des- ondanks blijven we doorgaan, hopend op betere tijden Een totaalstaat van gemarkeerde nesten "Oude Oostdijk" met een oppervlakte van ongeveer 150 hectaren. Totaal aantal gemarkeerde nesten Soort jaar 1994 1995 1996 Kievit 83 62 76 Scholekster 15 14 16 Grutto 8 5 10 Tureluur 1 3 7 Meerkoet 4 3 3 Wilde eend 2 2 0 Kuifeend 1 0 0 Slobeend 1 0 0 Graspieper 1 0 2 Veldleeuwerik 0 0 2 Verloren 25% 35% 101

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 23