Vogelwacht, en andere bezwaarmakers, veroor zaakt zo'n stukje Randstad bij Bruinisse een ingrij pende horizonvervuiling van de Oosterschelde- en Grevelingenkust. Wat betreft de gehele Zeeuwse Grevelingenkust is de Vogelwacht nogal geschrokken van de voor stellen in het Voorontwerp-Streekplan Zeeland. Daarin wordt met een vrolijke rode arcering aan gegeven dat het gehele kustgebied tussen Scharen- dijke en Bruinisse 'rekreatieve ontwikkelingszo- ne' is. In onze reaktie op dit Voorontwerp is gewezen op de bijzondere natuurwaarden van deze kustzone, en de aantasting hiervan door nog meer braderie-landschap langs de Grevelingen. Landschapcampings Het agrarische landschap van Schouwen-Duive- land is de laatste jaren letterlijk en figuurlijk vrij snel aan het veranderen. De oppervlakte met traditione le akkerbouw neemt af, vanwege de ongunstige marktsituatie, en het aantal rundveebedrijven neemt toe. Andere, voor milieu en landschap minder leuke ontwikkelingen zijn nieuwe kassencom plexen bij Sirjansland, waartegen de Vogelwacht een bezwaarschrift heeft ingediend, en enorme var kensbedrijven, die zich konden vestigen door toe- nertijd niet goed 'afgedichte' bestemmingsplannen. De golf mini-campings die de laatste jaren over Schouwen spoelde heeft ook tot veranderingen in het polderlandschap geleid; in het algemeen is het hier 's zomers flink drukker geworden. En het zal nog aanzienlijk drukker gaan worden in de pol ders en op de dijkjes. Er ligt nog een stapel verzoe ken voor nieuwe mini-campings, die een aantal jaren zijn opgehouden vanwege een aanpassing van de Kampeerwet. Een nieuw speerpunt van het provinciale rekreatieve beleid is 'platteland- stoerisme'. Oftewel, nu het kustgebied nagenoeg vol zit met verblijfs- en dagrekreatie is het achter land aan de beurt, waarbij en passant nog wat so ciaal beleid voor de akkerbouw meegenomen wordt. Zonder hier verder in te gaan op de conse quenties hiervan voor natuur en landschap, en de negatieve gevolgen voor de huidige rekreatieve waarden van het platteland, enkele opmerkingen over één van de voorstellen voor het platteland- stoerisme. In de voormalige gemeente Brouwers haven zullen zogenaamde landschapscampings opgezet mogen worden. Indien bij een boerderij een landschapje van 1 tot 5 ha met bijvoorbeeld traditionele weilandjes met heggen, drinkputten, en een hoogstamboomgaard worden aangelegd, dan mag het aantal staanplaatsen op de boerderij camping toenemen van 15 tot maximaal 90. De Kaart uit het Ontwerp Streekplan Zeeland. Verticale arcering recreatieve herstructureringszone. recreatieve onlwikkelingzone; horizontale arcering 103

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 25