Goeree-Overflakkee Aktiviteiten Vereniging Natuur en Landschapbescherming Goeree-Overflakkee Onderstaand zijn de geplande aktiviteiten voor het voorjaar 1997. In de volgende Sterna zullen de data weer worden geactualiseerd. Belangrijke data zoals le zingen, excursies en terreinbeheer zullen ook via de krant bekend worden gemaakt. Bij twijfel altijd even bellen naar één van de coördinatoren. 9 jan Vergadering bestuur en coördinatoren lljan Ganzen en Waterwildtelling vogelwerk groep 25 jan Actiedag terreinbeheer 6 feb Vergadering bestuur en coördinatoren 15 feb Ganzen telling vogelwerkgroep 22 feb Actiedag terreinbeheer 6 mrt Vergadering bestuur en coördinatoren 15 mrt Ganzen telling vogelwerkgroep 20 mrt Ledenvergadering met dialezing 1 apr Start broedvogel inventarisatie 14 apr Start inventarisatie plantenwerkgroep 3 apr Vergadering bestuur en coördinatoren 1 mei Vergadering bestuur en coördinatoren 8 mei Vroege-vogel excursie. Start ingang Kwade Hoek 6.00 uur Plantenwerkgroep Vanaf 14 april elke maandagavond trekt de plan tenwerkgroep weer naar buiten om met elkaar planten te (onder-) zoeken. Ook niet kenners van planten kun nen op deze avond met de werkgroep meelopen. De werkgroep determineert vanaf oktober elke eerste en vierde maandagavond van de maand. Op deze avon den worden voornamelijk gedroogde planten gedeter mineerd. Erg leerzaam!! Deze avonden zijn ook be doeld voor nieuwe Floron-medewerkers/sters. Op een eenvoudige wijze wordt u geleerd hoe te determine ren. Inlichtingen en opgeven bij de coördinatoren. Vogelwerkgroep Deze groep is het hele jaar erg aktief. Vanaf 1 april starten de broedvogelinventarisaties over het hele ei land. In de maanden september tot en met maart wor den de ganzen, waterwild en roofvogels geteld. Dit als onderdeel van landelijke tellingen. Belangstelling? Ga eens met iemand mee! Bijzondere waarneming ge zien? Geef dit'altijd door. Wat voor u niet bijzonder is, kan dat voor ons wel zijn. Zin om een keer mee te gaan Neem dan kontakt op met KrijnTanis. Terreinbeheer Erg veel enthousiaste mensen kunnen we bij het ter reinbeheer zeker nog gebruiken. Eén zaterdagmorgen in de maand bezig zijn met de natuur geeft een ieder een weldadig gevoel. De aktiedagen zijn steeds op de laatste zaterdag van de maand van 8.30 uur tot 12.30 uur. Voor iedereen wordt er op deze dag een ongeval len- en W.A. verzekering afgesloten. De juiste plaats wordt altijd vermeld in de streekpers. Opgeven en in lichtingen bij coördinatoren. Nestkasten Er zijn nog steeds mezenkasten bij de vereniging in voorraad. Deze zijn af te halen of te bestellen bij Krij n Tanis, Dorpsweg 16 te Ouddorp of via de penning meester. De kosten zijn f 15,00 per kast. Op verzoek kunnen ook andere kasten worden gemaakt. We geven u graag advies welke kast(en) en waar u deze in de tuin kunt ophangen. Uitgave Nog steeds verkrijgbaar bij de penningmeester het boekje "De Kreken van Oostflakkee" (mei 1980) en het boekje "De Krammer" (maart 1984). De kosten hiervan zijn f3,00 per stuk of f5,00 voor beide boekjes (excl. portokosten). U kunt deze boekjes alsnog in uw bezit krijgen door overmaking op onze postbankreke ning 2940138 (f 2,50 per boekje extra voor porto) of door deze bij de penningmeester af te halen. Van harte aanbevolen het boekje "Vogels, planten en dieren van de Bokkepolder" uitgegeven tijdens het 10-jarig bestaan van de vereniging juni 1989. Af te halenbij bestuur en coördinatoren voor f5,00. Per post f7,50. Nog steeds verkrijgbaar is het boekje "Natuuront wikkeling op Goeree-Overflakkee". Op te halen bij bestuur of coördinatoren of per post te ontvangen voor f 2,50. Dit zelfde geldt voor de "Welen van Goeree 1994) voor f 5,00 of f 7,50 per post 110

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 32