1 meerdere keren gezien dat waarschijnlijk dezelfde meeuw zoekend door de kolonie liep. Op het Topshuis-strandje werden meerdere malen rattensporen bij recent leeggeroofde nesten gevonden. Boven de Betonhavenkolonie joeg en kele malen een Stormmeeuw als een kiekendief, waarbij éénmaal gezien werd dat hij een nest van een Bontbekplevier te grazen nam. Hier vond ik ook sporen van predatie door rat en Zilvermeeuw. Op het Vogeleilandje broedde een koppel Zil vermeeuwen. Pas na hun vertrek hebben in juli nog twee paar Dwergsterns daar een broedpoging ge daan. Helaas is het eilandje ook bevolkt door rat ten doordat het te dicht onder de wal ligt, ook hier verdwenen de eieren. Recreatie Verstoring van broedende vogels trad veelvuldig op op het Topshuisstrandje,meerdere keren zijn de nesten ternauwernood aan vertrapping ontsnapt. Op Noordland kozen veel badgasten de kortste weg naar het strand: midden door de kolonie Dwergsterns,daarbij de verbodsborden negerend. Aantallen De Dwergsterns produceerden steeds weer nieu we nesten welke steeds weer werden gepredeerd, zie tabel 1. Dwergsterns die later in het seizoen een legsel startten kunnen van verschillende origine zijn: a. Vogels van Neeltje Jans die eerder een legsel ver loren. b. Dwergsterns die elders een broedpoging zagen mislukken en het vervolgens op Neeltje Jans probeerden. c.Twee jaar oude vogels die later uit de overwinte- ringsgebieden terugkeerden en voor het eerst broedden. Tabel 1Aantal nieuwe, gepredeerde en uitgekomen leg- sels per 10 dagen. periode nieuw verdwenen uitgekomen 9-5/18-5 14 1 19-5/28-5 30 25 29-5/7-6 31 29 2 8-6/17-6 23 23 1 18-6/27-6 7 20 1 28-7/7-7 3 4 8-7/17-7 1 3 Totaal 109 105 4 Opvallend was dat de broedpogingen van de Dwergsterns steeds sneller mislukten. Nesten ge start tussen 9-18 mei bleven gemiddeld 13,5 dag lig gen, de nesten na 17 juni nog maar 5,0 dag. In tabel 1 zien we al dat het uitkomstpercentage miserabel is. Nog triester is de constatering dat er uit 109 gevonden nesten twee juveniele Dwerg sterns uitvlogen! Aan de Dwergsterns lag het niet. Niet alleen deden ze telkens weer nieuwe broedpogingen, ook de ei- productie bleef hoog. Ondanks het waarschijnlijk grote aandeel herstellegsels was de gemiddelde legselgrootte 2,55 ei per nest. j Waarom bleven de Dwergsterns het toch proberen? Waarschijnlijk is een combinatie van de volgen de factoren bepalend: 1 .Goede voedselsituatie. Het bleek dat de Dwerg sterns het meest foerageerden langs het Noord zeestrand en de zandplaten: bij harde wind of aanwezigheid van visscholen ook in de havens en bekkens. Het leek erop dat de vogels onder ver schillende omstandigheden een plek konden

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 5