De stichting en haar doel Zierikzeese Nieuwe Kerk wordt weer waterdicht Mr. J. VAN AARTSEN In de provincie Zeeland zijn vele steden en dorpen in het gelukkige bezit van kerk gebouwen met een cultuur-historische waarde. Ze zijn weliswaar in de eerste plaats gebouwd om gebruikt te worden voor de eredienst, maar tevens als markante monumenten, die veelal het stads- of dorpsbeeld bepaalden, een functie, die ze heden ten dage nog vervullen. Er doen zich echter meer en meer moeilijkheden voor om deze historische gebouwen op waardige wijze in stand te houden, omdat de (vaak kleine) kerkelijke gemeenten niet of niet meer in staat zijn om de financiële lasten voor zulke monumenten te dragen. Haar eerste taak is vanzelfsprekend de pastorale zorg; zij zijn niet in de eerste plaats geroepen de instandhouding van monumenten te waarborgen. Daarbij komt, dat gezien de functie, die deze cultuur-historische gebouwen ook thans nog vervullen ze zijn immers zoals reeds gezegd veelal stads- of dorpsbeeldbepalend een beroep om financiële steun op een bredere groep belanghebbenden en belangstellenden mag worden gedaan dan alleen op de somtijds kleine groep van kerkelijk meelevenden. In navolging van enkele andere provincies is daarom ook in Zeeland op 1 oktober 1976 de Stichting Oude Zeeuwse kerken opgericht, die tot doel heeft om in een zo breed mogelijke kring belangstelling voor deze monumenten te wekken en eventueel deze gebouwen in eigendom te verwerven en zo nodig en mogelijk te restaureren met behulp van overheids steun, namelijk van rijk, provincie en de betrokken gemeente. Maarzij kan evenwel de steun van particulieren niet ontberen en daarom doet zij een beroep op allen, die de instandhouding van deze monumenten van cultuur en historie een belangrijke zaak achten voor onze generatie en de daarop volgende generaties, om als donateur of donatrice tot de stichting toe te treden en op deze wijze een financiële bijdrage te geven voor het werk van de stichting. Het bestuur van de stichting wil niet alleen volstaan met een beroep te doen om financiële steun, maar wenst ook in het algemeen de belangstelling van donateurs(trices) te behouden en te bevorderen en een zekere relatie op te bouwen tussen deze en de stichting. Daarom heeft het bestuur besloten om van tijd tot tijd een publicatie te laten verschijnen, waarin degenen, die haar financieel steunen, niet alleen op de hoogte gehouden worden van de activiteiten der Stichting, maar waarin ook artikelen zullen worden opgenomen, die betrekking hebben op of op enigerlei wijze verband houden met deze historische gebouwen. Voor de bundeling van deze publicaties wordt een ringband ter beschikking gesteld. Het is het bestuur een voorrecht om een eerste exemplaar van zulk een publicatie aan de donateurs en donatrices te verstrekken. Het ligt in de bedoeling om ook de nieuw toegetredenen de reeds verschenen nummers toe te zenden, dit laatste indien en voor zover deze nog voorradig zijn. De voorzitter van het Stichtingsbestuur, Mr. J. van Aartsen TON HUIJSSOON De kogel is door de kerk: De leden van de hervormde gemeente van Zierikzee zijn er tijdens een gemeente-avond mee akkoord gegaan dat de Nieuwe kerk zou worden overgedragen aan de Stichting Oude Zeeuwse Kerken. Dit voor een symbolische prijs: één gulden. Voor de stichting is die overdracht een mijlpaal: voor het eerst stoot een kerkgenootschap in Zeeland een monumentaal-gebouw af aan een stichting op algemene grondslag. De restauratie zal, zo wordt geraamd, meer dan drie miljoen gulden gaan kosten uitgaande van de kosten op dit moment. Een kerk waarmee niemand meer wat doet en die eigenlijk niemand hebben wil en bovendien foeilelijk", hoorden we Dode vleermuizen op de kerkbanken. De ruiten van de kerk zijn voor een groot deel vernield.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1977 | | pagina 3